Protokół Nr 18/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 30 kwietnia 2019 r.

  
Protokół Nr 18/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
w dniu 30 kwietnia 2019 r. 
  
W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu: 
1.      Artur Berus                                                   - Starosta 
2.      Anna Leżańska                                              - Wicestarosta 
3.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu 
4.      Adam Ciok                                                    - Członek Zarządu Powiatu 

Stali uczestnicy posiedzenia
1.      Małgorzata Nosowicz                                      - Sekretarz Powiatu 

Pozostali uczestnicy posiedzenia
1.        Urszula Wrona                                               - wz. Skarbnika Powiatu 
2.        Joanna Wężyk                                               - Kierownik Biura Rady Powiatu 
3.        Barbara Kocia                                                - Radna Powiatu 
4.        Beata Wojciechowska                                     - Kierownik Referatu ds. Promocji 
5.   Dariusz Chojnacki    - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,   Katastru i Gospodarki Nieruchomościami        


Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus. 
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor. 
  

Porządek posiedzenia: 
1.    Zaopiniowanie projektów Uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)     rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Skarżyskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych, 
b)   rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w  Skarżysku-Kamiennej. 
2.    Przyjęcie projektu uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, 
b)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego  na lata 2019-2035, 
c)      udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łączna, 
d)    zmieniająca Uchwałę Nr 106/XIII/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 lutego 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i nadania jej Regulaminu, 
e)     ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 
3.   Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 
4.  Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej za rok 2018. 
5.    Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok. 
6.    Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. 
7.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
8.    Sprawy różne. 
  
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski. 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia. 
  
  


Streszczenie posiedzenia: 


Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektów Uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie
a)   rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Skarżyskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych, (załącznik nr 2) 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił projekt przedmiotowej uchwały. Następnie zaprosił na posiedzenie Kierownik Biura Rady Powiatu – Panią Joannę Wężyk. Kierownik zapoznała zebranych z dokumentacją sprawy oraz stanowiskiem Komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie skargi na działalność Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, stanowiącym załącznik do projektu uchwały. 
W świetle udzielonych wyjaśnień, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższą uchwałę. 
  
b)   rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3) 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił projekt uchwały. Następnie zaprosił na posiedzenie Radną Rady Powiatu Skarżyskiego – Panią Barbarę Kocia. Radna zapoznała zebranych ze stanowiskiem Komisji skarg, wniosków i petycji stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. 
  
Ad. pkt 2. Przyjęcie projektu uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, (załącznik nr 4) 
            Z treścią uchwały zapoznała zebranych Kierownik Referatu Finansów i Planowania Budżetu – Pani Urszula Wrona. 
            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt omawianej uchwały. 
  
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego  na lata 2019-2035, (załącznik nr 5) 
       Kierownik Referatu Finansów i Planowania Budżetu – Pani Urszula Wrona przedstawiła treść uchwały. 
          Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie przyjął projekt przedmiotowej uchwały. 
  
c) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łączna, (załącznik nr 6) 
         Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski zreferował treść uchwały. Wyjaśnił, iż zgodnie z wieloletnim „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętym w dniu 14 lipca 2009 roku przez Radę Ministrów i zawartym w nim harmonogramem prac, z terenu kraju wycofane zostaną odpady zawierające azbest do roku 2032. Celem tych działań jest unicestwienie niezwykle szkodliwych dla zdrowia włókien zawierających azbest. 
          Gmina Łączna Uchwałą Nr XVI/79/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 5 lutego 2016 roku przyjęła do realizacji „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna na lata 2015-2032”. 
            Natomiast wnioskiem do Zarządu Powiatu, znak T.6232.02.2018 z dnia 24.09.2018 r., wystąpiła o uwzględnienie powyższego w budżecie powiatu. Pismem znak T.6232.02.2019 z dnia 11.04.2019 r. uściśliła natomiast, że pomoc ta będzie przeznaczona na „Odbiór, transport i utylizację płyt azbestocementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Łączna w roku 2019”. 
            Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) w art. 400a ust. 1 przewiduje finansowanie ochrony środowiska: 
            w pkt. 8 –    na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, 
            w pkt. 42 – inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady    zrównoważonego rozwoju i Polityki Ekologicznej Państwa i wpisuje się w w/w       punkty. 
       W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął projekt przedmiotowej uchwały. 
  
d) zmieniająca Uchwałę Nr 106/XIII/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 lutego 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i nadania jej Regulaminu, (załącznik nr 7) 
            Starosta – Pan Artur Berus zreferował treść przedmiotowej uchwały. 
            Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i przyjął projekt omawianej uchwały. 
  
e) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. (załącznik nr 8) 
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz. Następnie wyjaśniła, iż z dniem 1 września 2018 r. Rada Powiatu Skarżyskiego uchwałą nr 338/XLVII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. utworzyła jednostkę organizacyjną pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle i somatycznie chorych. Nowa jednostka oprócz pobytu stałego w domu pomocy społecznej, zapewnia pobyt w mieszkaniach chronionych wspieranych. 
    Mieszkanie chronione jest swoistą formą pomocy środowiskowej. Pomoc w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym jest formą kompleksowego wsparcia osób, które trwale lub przejściowo mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku. Jest to świadczenie adresowane do osób nieprzygotowanych do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie na własny rachunek, przy pomocy własnych umiejętności i z wykorzystaniem własnej zaradności życiowej. Cele pomocy społecznej sprowadzają się do przygotowania świadczeniobiorcy do samodzielnej egzystencji oraz do udzielania wsparcia osobom, które potrzebują opieki, ale nie wymagają umieszczenia w placówce socjalnej. 
       Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Opłatę ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). W katalogu zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej prowadzenie mieszkań chronionych jest zadaniem własnym powiatu, który prowadzi mieszkania dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. 
       Na mocy upoważnienia zawartego w art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej do kompetencji rady powiatu należy ustalenie w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 
       W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
       Wobec powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt przedmiotowej uchwały. 
  
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. (załącznik nr 9) 
Kierownik Referatu Finansów i Planowania Budżetu – Pani Urszula Wrona wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z: 
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.167.2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na szkolenia specjalistyczne strażaków w wysokości 1.250zł. 
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.163.2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 408.441zł na realizację dwóch przedsięwzięć „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” w ramach programu modernizacji Powiatowej Straży Pożarnej. 
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.160.2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 7.500zł na dodatkowe wynagrodzenie osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. 
4. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 16 kwietnia 2019r w sprawie przeniesienia kwoty 12.500zł na odprawę pieniężną i odszkodowanie dla zwolnionego pracownika. 
5. Pisma Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 18 kwietnia 2019r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 3.500zł na wykonanie niezbędnych w jednostce usług. 
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 
  
Ad. pkt 4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej za rok 2018. (załącznik nr 10) 
Starosta – Pan Artur Berus omówił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2018. 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął powyższe sprawozdanie. 
  
Ad. pkt 5. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok. (załącznik nr 11) 
Z Oceną zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Skarżyskiego za rok 2018 zapoznał zebranych Starosta – Pan Artur Berus. 
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie przedmiotowy dokument. 
  
Ad. pkt 6. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. (załącznik nr 12) 
Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zgromadzonych członków zarządu z treścią sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. Dodał, że w Programie określone zostały zasady, zakres i formy współpracy z trzecim sektorem. 
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie przedstawione sprawozdanie. 
  

Ad. pkt 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 

Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że w dniu 24.04.2019r. wpłynęła oferta Miejskiego Klubu Sportowego ORLICZ w Suchedniowie na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów” (załącznik nr 13.) Wyjaśnił, że zadanie publiczne pn.: „Mistrzostwa Powiatu Skarżyskiego oraz Grand Prix Suchedniowa w Badmintonie” dotyczy przeprowadzenia turnieju w badmintonie podsumowującego Mistrzostwa Powiatu Skarżyskiego oraz wyłonienie z 3 turniejów 24 zwycięzców w Grand Prix Suchedniowa. Starosta dodał, że rozgrywki odbędą się na hali sportowej w Suchedniowie. Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 1.400,00 zł., natomiast wnioskowana kwota dotacji wynosi 500,00zł. Ponadto Starosta poinformował, że oferta złożona przez stowarzyszenie wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok”, wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami. Jednakże w związku z brakiem środków finansowych, Referat ds. Promocji, negatywnie opiniuje pod względem formalnym złożoną ofertę.  
W związku z brakiem środków finansowych, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie dotacji. 
  

Starosta – Pan Artur Berus poinformował, iż Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowań związanych z realizacją zamówień publicznych, zgodnie z procedurą postępowania przy udzielaniu zamówień od 50.000 zł netto do 30.000 euro netto. Następnie Starosta zaprosił na posiedzenie Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Pana Dariusza Chojnackiego, który wyjaśnił, że przedmiotowe zamówienia dotyczyć będą: 
1)  wykonania mapy do regulacji stanu prawnego dotyczącej wydzielenia nieruchomości (pierwotnej działki nr 63/3) zajętej pod drogę ul. Metalowców, z działki numer 231/4, arkusz mapy nr 43, obręb 0010 Metalowiec. Przedmiotowa mapa posłuży do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz regulacji stanu prawnego w trybie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) (załącznik nr 14). 
2)   wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości położonych w: 
·         jednostce ewidencyjnej Bliżyn, obręb 0014 – Odrowążek oznaczonej jako działki nr: 426/1 i 428/1 (załącznik nr 15), 
·        jednostce ewidencyjnej Bliżyn, obręb 0021 – Wołów, oznaczonej jako działka nr 1590 (załącznik nr 16), 
·      jednostce ewidencyjnej: Skarżysko Kościelne obręb 0012 – Skarżysko Kościelne oznaczonej jako działka nr 884 (załącznik nr 17), 
·       jednostce ewidencyjnej: gmina Łączna, obręb 0001 – Czerwona Górka, oznaczonych jako działki nr: 716, 717/1, 717/2 (załącznik nr 18). 
Naczelnik dodał, iż wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędne jest do doprowadzenia do zgodności stanu w operacie ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym, w celu realizacji przez Starostę Skarżyskiego zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725). 
Wobec udzielonych wyjaśnień, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uruchomienie postepowań związanych z realizacją zamówień publicznych dotyczących wykonania w/w zadań. 
  

Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom „PRAXIS” złożyło w dniu 29.04.2019r. ofertę na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów” (załącznik nr 19). Wyjaśnił, że zadanie publiczne pn.: „XXVIII Festiwal Piosenki” dotyczy przeprowadzenia festiwalu piosenki dla uczniów i wychowanków placówek oświatowych. Następnie, zaprosił na posiedzenie Kierownik Referatu ds. Promocji – Panią Beatę Wojciechowską. Kierownik wyjaśniła, iż całkowity koszt realizacji w/w zadania opiewa na kwotę 1.800,00 zł., natomiast wnioskowana kwota dotacji wynosi 800,00 zł. Ponadto poinformowała, że oferta złożona przez stowarzyszenie wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok”, wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami, Referat ds. Promocji posiada środki finansowe na realizację zadania i pozytywnie opiniuje pod względem formalnym złożoną ofertę. 
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować realizację powyższego zadania, przeznaczając ze środków dotacyjnych – kultura, kwotę 500 zł. 
  

Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski  zapoznał zebranych ze złożonym przez PUHW PERFEKT Tomasz Ambroziak, wnioskiem o budowę parkingu na terenie pasa zieleni przy ul. Żeromskiego oraz budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulic Żeromskiego i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 20). Członek Zarządu wyjaśnił, że przy ulicy Żeromskiego zlokalizowana jest Szkoła Języków Obcych i Informatyki Perfekt, z której usług korzysta znaczna część mieszkańców miasta. Jednakże z uwagi na brak miejsc parkingowych w tym rejonie – pojazdy parkowane są wzdłuż krawędzi ulicy Żeromskiego, co negatywnie oddziałuje na płynność poruszających się nią pojazdów. Jednocześnie dodał, iż zgodnie z wydaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej opinią na temat przedmiotowego skrzyżowania – posiada ono wiele mankamentów, które mają ujemny wpływ na bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami mechanicznymi na tym obszarze. 
       Zarząd Powiatu poinformował, że problem jest mu znany i widzi potrzebę wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Sokolej oraz budowy parkingu w rejonie Szkoły Języków Obcych i Informatyki Perfekt w Skarżysku-Kamiennej. Jednakże na obecną chwilę, nie dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację powyższego. 
        Zarząd Powiatu zdecydował, iż w momencie ukazania się programu, który pozwoli w większej części dofinansować wykonanie w/w inwestycji – będzie dążył do jej realizacji. 
  

Starosta – Pan Artur Berus przedstawił wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Skarżyski prawa własności mienia Skarbu Państwa (załącznik nr 21). Następnie, poprosił obecnego na posiedzeniu Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Pana Dariusza Chojnackiego o udzielenie bliższych wyjaśnień. Naczelnik poinformował, iż powyższy dokument dotyczy nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska – Kamiennej jako działka nr 101/12 o pow. 0,0186 ha (obręb 0003 Palce, arkusz mapy 7), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie, Zarząd upoważnił Starostę – Pana Artura Berus i Wicestarostę – Panią Annę Leżańska do jego podpisania. 
  

Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, iż w dniu 22.03.2019r. Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej wystąpiło z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „Przystań 1”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 „Przystań 2” oraz Centrum Obsługi Placówek. Wicestarosta wyjaśniła, że proponowane zmiany polegać miałyby na zatrudnieniu w Centrum wychowawców i pozostałego personelu specjalistycznego zatrudnionego w „Przystani 1” i „Przystani 2” (załącznik nr 22).
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz  wyraziła stanowisko, że uwzględnienie wniosku Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej, naruszałoby zasady funkcjonowania jednostek obsługujących i obsługiwanych wynikające z przepisów art. 6a pkt 1 i 6b ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, oraz stanowiłoby naruszenie przepisów związanych z instytucjonalną pieczą zastępczą. Sekretarz wyjaśniła, że Centrum Obsługi Placówek przy ul. Rejowskiej 53 w Skarżysku-Kamiennej powstało na mocy Uchwały Nr 352/L/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 „Przystań 1” w Skarżysku-Kamiennej, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 „Przystań 2” w Skarżysku-Kamiennej oraz Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej do zapewnienia wspólnej obsługi. Zgodnie z § 1 ust. 2 powyższej uchwały, Centrum zostało wyznaczone jako jednostka obsługująca do zapewnienia wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, a także z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostkom obsługiwanym, którymi są „Przystań 1” i „Przystań 2”. Prowadzenie wspólnej obsługi przez Centrum na rzecz „Przystani 1” i „Przystani 2” ustanowione zostało na mocy przepisów art. 6a pkt 1 i 6b ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Zakres wspólnej obsługi świadczonej przez Centrum został szczegółowo uregulowany w statucie Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej, stanowiącym załącznik nr 3 do powyższej uchwały. Należy podkreślić, że zapewnienie wspólnej obsługi jednostkom obsługiwanym może się odbywać wyłącznie w zakresie zadań o charakterze wspierającym/pomocniczym w stosunku do działalności podstawowej/głównej tychże podmiotów. Tym samym, jak wskazuje się w piśmiennictwie, usługi przekazywane do realizacji na rzecz jednostek obsługujących nie mogą wpływać na zakres podstawowej działalności jednostek obsługiwanych, dlatego też nie można w ten sposób przekazać zadań o charakterze podstawowym. W związku z powyższym w ramach wspólnej obsługi utworzone Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej na mocy uchwały podjętej przez Radę Powiatu Skarżyskiego może realizować zadania z zakresu obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, a także z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości (czyli zadania o charakterze wspierającym/pomocniczym). Nie może natomiast realizować zadań z zakresu opieki i wychowania, które są zadaniami podstawowymi (statutowymi) dla placówek opiekuńczo – wychowawczym. Zadania o charakterze statutowym jednostek nie mogą być przekazywane w ramach wspólnej obsługi. Podstawowym zadaniem całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej jest zapewnienie dziecku całodobowej, ciągłej lub okresowej opieki, dostarczanie środków wychowania oraz zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Do realizacji tych zadań w placówce opiekuńczo-wychowawczej do pracy z dziećmi zatrudnia się wychowawców, można także zatrudniać osoby, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. pedagoga, psychologa i osoby prowadzące terapię. W związku z powyższym zatrudnienie osób realizujących statutowe zadania placówek „Przystań 1” i „Przystań 2” w jednostce obsługującej (tj. Centrum) byłoby niezgodne z przepisami. 
Wobec udzielonych przez Sekretarz wyjaśnień, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dokonanie zmian w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „Przystań 1”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 „Przystań 2” oraz Centrum Obsługi Placówek. 
  
  
  
  
Ad. pkt 8. Sprawy różne. 

Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem przygotowanym przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, będącym odpowiedzią, na złożone w dniu 31.03.2019 r. przez Pełnomocnik Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kosmonautów w Skarżysku-Kamiennej pismo (załącznik nr 23). Starosta zauważył, że Zarząd podejmował już decyzję, w poruszanej w niniejszym piśmie sprawie. W związku z powyższym, zwrócił się do obecnego na posiedzeniu zarządu ― Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ― Pana Dariusza Chojnackiego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień. 
Naczelnik zaznaczył, iż dotychczasowe rozmowy z Pełnomocnik Wspólnoty dotyczyły nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności właścicieli lokali wyodrębnionych w budynku wielorodzinnym usytuowanym na działce nr 16 w Skarżysku-Kamiennej. Jednak w piśmie złożonym w dniu 31.03.2019 r., Pełnomocnik Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kosmonautów w Skarżysku-Kamiennej, zwróciła się z prośbą o wskazanie procedury i formalności jakich ma dopełnić Wspólnota Mieszkaniowa, aby zastosować art. 98 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami do wydzielenia części działki zajętej pod ulicę Sokolą. Jednocześnie wyjaśnił, iż stosując w/w artykuł, Mieszkańcom Wspólnoty przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. W związku ze zmianą charakteru dotychczasowych rozmów, konieczne jest ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Powiatu. 
W świetle udzielonych wyjaśnień, Zarząd Powiatu postanowił zatwierdzić treść przygotowanego przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pisma. 
  

Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią apelu kierowanego do Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego (załącznik nr 24). Wyjaśnił, iż poruszone w nim kwestie dotyczą stale pogarszającej się sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag, jednocześnie wyraził zgodę na przesłanie apelu w zaproponowanej formie. 


Starosta – Pan Artur Berus poinformował, iż w związku z trwającymi pracami nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego „Kopernika II” na terenie miasta Skarżysko-Kamienna, Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej przygotował pismo, w którym zwraca się do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z wnioskiem (załącznik nr 25), aby obszar objęty zmianą, przeznaczony był pod teren usług nieuciążliwych z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Starosta wyjaśnił, że obszar ten obejmuje teren byłej spalarni, w sąsiedztwie której znajdują się domy jedno i wielorodzinne, w związku z tym zasadnym jest dokonanie w/w zmiany. 
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku w powyższej sprawie. 
  

Kierownik Referatu Finansów i Planowania Budżetu – Pani Urszula Wrona poinformowała, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach postanowiła zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok (załącznik nr 26). 
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. 
  
  
Na tym zakończono posiedzenie. 
  
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu 
         Olga Łukomska                                                                                   Artur Berus 


Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
1.      A. Leżańska…………………. 
2.      T. Bałchanowski……………… 
3.      A. Ciok……………………….. 
  


Załączników 26: 

Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu, 
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu powiatu Skarżyskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych, 
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, 
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, 
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035, 
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łączna, 
Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego zmieniająca Uchwałę Nr 106/XIII/2000 Rady Powiatu skarżyskiego z dnia 7 lutego 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej straży Rybackiej i nadania jej Regulaminu, 
Załącznik nr 8 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, 
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, 
Załącznik nr 10 – sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej za rok 2018, 
Załącznik nr 11 – Ocena zasobów pomocy społecznej na 2018 rok, 
Załącznik nr 12 – Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018, 
Załącznik nr 13 – pismo naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 25.04.2019r., 
Załącznik nr 14 – pismo naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 29.04.2019r., 
Załącznik nr 15 – pismo naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 29.04.2019r., 
Załącznik nr 16 – pismo naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 29.04.2019r., 
Załącznik nr 17 – pismo naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 29.04.2019r., 
Załącznik nr 18 – pismo naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 29.04.2019r., 
Załącznik nr 19 – pismo naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29.04.2019r., 
Załącznik nr 20 – wniosek o budowę parkingu na terenie pasa zieleni przy ul. Żeromskiego oraz budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulic Żeromskiego i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej, 
Załącznik nr 21 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Skarżyski prawa własności mienia Skarbu Państwa, 
Załącznik nr 22 – pismo Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 29.04.2019r., 
Załącznik nr 23 – pismo Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26.04.2019r., 
Załącznik nr 24 – apel do Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego z dnia 30.04.2019r., 
Załącznik nr 25 – wniosek Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 26.04.2019r., 
Załącznik nr 26 – pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25.04.2019r. 
  
 

Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 kwietnia 2019)
Opublikował: Olga Łukomska (20 maja 2019, 15:04:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij