Protokół z VII/2019 Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego z 28 marca 2019 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2019 
z SESJI RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 
odbytej 28 marca 2019 roku

Miejsce odbycia sesji - sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 

Godzina rozpoczęcia obrad - 13.00 

W sesji udział wzięli: 

- komendanci, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
- przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych działających na terenie powiatu 
- starosta Artur Berus, 
- wicestarosta Anna Leżańska, 
- członkowie zarządu Katarzyna Bilska, Tadeusz Bałchanowski, Adam Ciok, 
- sekretarz i skarbnik powiatu oraz naczelnicy wydziałów starostwa, 
- Radni Powiatu Skarżyskiego, 
- Justyna Salwę – zawodniczka skarżyskiego Klubu Olimpiad Specjalnych Tornado, który działa przy Warsztatach Terapii Zajęciowej Tęcza wraz z trenerką Izabelą Orlikowską
- przedstawiciele lokalnych mediów. 

Lista obecności radnych biorących udział w sesji i gości zaproszonych uczestniczących w obradach - w załączeniu. 

Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego protokołowała: Joanna Wężyk – kierownik Biura Rady Powiatu. 


STRESZCZENIE POSIEDZENIA 

Ad.pkt 1 Otwarcie Sesji

VII w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk. Poinformował zebranych, że obrady Rady Powiatu Skarżyskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Następnie powitał gości, Radnych Powiatu Skarżyskiego oraz wszystkich biorących udział w Sesji. 


Ad.pkt 2 Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu - Jacek Jeżyk poinformował, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi 95 % składu Rady Powiatu. Stanowimy zatem kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. W trakcie obrad liczba radnych biorących udział w sesji wyniosła 19 osób co stanowi 100 % składu rady. Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z zapisem § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Powiatu, Sekretarzem obrad zgodnie z porządkiem alfabetycznym będzie Pani Barbara Kocia. Zapytał czy do przedstawionego projektu porządku VII Sesji Rady Powiatu Radni lub członkowie Zarządu Powiatu zgłaszają uwagi, wnioski lub propozycje zmian. 

Radni nie wnieśli żadnych wniosków w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt porządku obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało - 17 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 0 

Porządek VII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty. 


Przewodniczący Rady – Jacek Jeżyk poinformował, że w dzisiejszej sesji uczestniczy Pani Justyna Salwa zawodniczka skarżyskiego Klubu Olimpiad Specjalnych Tornado, który działa przy Warsztatach Terapii Zajęciowej Tęcza wraz z trenerką Izabelą Orlikowską. Pani Justyna Salwa reprezentowała powiat skarżyski i województwo świętokrzyskie w Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które odbyły się w dniach 14 – 21 marca 2019 roku. Startowała tam w czteroboju gimnastycznym, jako jedyna zawodniczka tych Igrzysk z naszego województwa. Zdobyła trzy złote medale i jedne brązowy. Jej trenerką jest Pani Izabela Orlikowska, na co dzień nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. 
Przewodniczący Rady poprosił obie Panie o wystąpienie, a Starostę Skarżyskiego o wręczenie gratulacji. 

Starosta – Artur Berus – serdecznie pogratulował sukcesu Pani Justynie Salwie oraz trenerowi Pani Izabeli Orlikowskiej. 


Ad.pkt 3 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska przedstawiła wniosek o przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu z VI sesji. 

Za przyjęciem protokołu z VI sesji głosowało - 19 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 0 

/protokół został przyjęty/ 


Ad.pkt 4 Sprawozdanie starosty z działalności zarządu między sesjami. 


Starosta – Artur Berus poinformował, że sprawozdanie zostało przedłożone radnym w wersji elektronicznej. Następnie przedstawił uzupełnienie do sprawozdania. Poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie zarządu powiatu, podczas którego zaopiniowany został projekt uchwały rady powiatu, przyjęto 5 uchwał zarządu oraz przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informację o stanie mienia powiatu. 

Radna Renata Bilska – ile było ofert na termomodernizację bursy szkolnej. Zapytała ile szkół wzięto pod uwagę przy składaniu wniosków dot. aktywnych przejść dla pieszych. 

Starosta – odpowiadając poinformował, że wpłynęło około 7 ofert na termomodernizację. Co do listy zgłoszonych projektów poinformował, że jest ona u członka zarządu pana Tadeusza Bałchanowskiego. 

/sprawozdanie w załączeniu/ 


Ad.pkt 5 Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji. 


Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Bętkowska przedstawiła informację o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych. Interpelacje i zapytania złożyli: radny Grzegorz Małkus, radna Renata Bilska, radny Bartosz Bętkowski. 

/informacja w załączeniu/ 

Przewodniczący Rady – odniósł się do poruszonego na poprzedniej sesji przez radnego Romana Wojcieszka tematu interpelacji. Wskazał, że ustawa reguluje formę i zakres składania interpelacji i zapytań. Następnie przytoczył opinie i komentarze na temat interpelacji i zapytań. 


Ad.pkt 6 Wolne wnioski i oświadczenia. 


Przewodniczący Rady – Jacek Jeżyk – poinformował, że w efekcie postępowania nadzorczego w stosunku do Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 23/IV/2019 z 24 stycznia 2019 roku w sprawie: wyboru członka zarządu powiatu skarżyskiego nadzór wojewody wskazał, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały. 

Radna Renata Bilska – jako mieszkanka ul. Książęcej i w imieniu mieszkańców tej ulicy oraz ul.Rycerskiej zwróciła uwagę na nierówne traktowanie przy realizacji inwestycji, ponieważ przy wykonywaniu innych zadań drogowych wykonywane były chodniki wraz z wjazdami z kostki brukowej. Wskazała, że mieszkańcy czują się pokrzywdzeni. Następnie zwróciła uwagę, ze starostwo jest jednym z organizatorów mszy polowej na cmentarzu Żołnierzy AK w lesie na Skarbowej Górze. Jest prośba o zaproszenie delegacji X Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Radny Adam Ciok – w związku z okrągłą rocznicą 30 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów poprosił o uczczenie przez powiat rocznicy 4 czerwca 1989 roku. /wystąpienie w załączeniu/ Radny Roman Wojcieszek – podziękował Przewodniczącemu za przedstawienie interpretacji prawnych dot. interpelacji i zapytań. Podsumowując stwierdzi, że w przypadku niesatysfakcjonującej odpowiedzi obowiązuje należy wystąpić w formie pisemnej z wnioskiem o uzupełnienie. 
W związku z powyższym poprosił zarząd, aby udzielał wyczerpujących odpowiedzi. 

Radny Grzegorz Małkus – jako Prezes Olimpiad Specjalnych na województwo świętokrzyskie pogratulował Justynie i trenerowi pani Izie Orlikowskiej. Przybliżył działalność organizacji informując, że w ostatnim rankingu Olimpiady Specjalne woj. świętokrzyskiego znalazły się wśród 3 innych województw na najwyższym poziomie akredytacji. Dodał, że zawodników w organizacji jest ok. 1050 działających w 20 klubach rozsianych po całym województwie. 

Radny Mieczysław Bąk – odnosząc się do propozycji wieloletniego planu inwestycji drogowych powiatu skarżyskiego na lata 2019-2023 poprosił o ujęcie w planie następujących zadań z gminy Bliżyn: wykonania aktywnego przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w Nowym Odrowążku od szkoły do cmentarza, zadanie jest w programie "Bezpieczni+". Wnosi o wykonanie dok. Technicznej, przebudowa drogi powiatowej 0445 T Zbrojów - Łazik wraz budową mostu, chodzi o kompleksowe wykonanie tego zadania, przebudowa drogi powiatowej 0443 T Ubyszów-Bliżyn, przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 0445 T w Wojtyniowie. Następnie odniósł się do nowo oddanego Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”. Zapytał jak wygląda rekrutacja pracowników do tej placówki, do kogo należy składać podania o pracę, jakie referencje są wymagane do uzyskania pracy. 

Członek Zarządu – Katarzyna Bilska – sprostowała swoją wypowiedź z poprzedniej sesji, informując, że stawka subwencji standardu A została obniżona i wynosi 5568 zł. 


Ad.pkt 7 Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia za 2018 rok. 


Sekretarz Powiatu – Małgorzata Nosowicz przedstawiła sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia za 2018 rok. 

/sprawozdanie w załączeniu/ 

Radny Grzegorz Małkus – zwrócił uwagę, że na wiodącej komisji nie było żadnych pytań ani wątpliwości co do wyników finansowych placówek. Dodał, że on z premedytacją nie występował, bo liczył, że inni radni będą mieli jakieś pytania. Łączna strata placówek to ponad 6 mln zł. Podziękował radnemu Tokarczykowi za podjęcie próby i wysiłku w kwestii szukania rozwiązań co do funkcjonowania szpitala. Zapytał czy w starostwie jest naczelnik wydziału zdrowia. 

Radny Krzysztof Ligowski – zapytał czy po 1 kwietnia będzie można kierować pacjentów na oddział chirurgii i oddział wewnętrzny. 

Radny Emil Tokarczyk – odnosząc się do słów radnego Grzegorza Małkusa wskazał, że wynik finansowy szpitala bardzo mocno oddziałuje na kondycję powiatu dlatego też uznał, że konieczne jest podjęcie tematu przez komisję budżetu, której przewodniczy. Poprosił o włączenie się i kreatywność, 
o składanie propozycji i analizę złożonych pomysłów. 

Radny Bartosz Bętkowski – ma wrażenie, że doszło do pomieszania kompetencji. Mamy zarząd, tej samej osobie podlega służba zdrowia i oczekiwałby propozycji od zarządu i dyrektora. W jego przekonaniu nie ma czasu na burze mózgu. Poprosił aby zarząd ustosunkował się do propozycji radnego Tokarczyka i przedstawił swoje stanowisko. 

Starosta Artur Berus – rozumie, że sytuacja naszego szpitala jest trudna, ale jest to problem całego kraju. Na komisji budżetu informował jak sobie radzą nasi sąsiedzi i tak min: szpital w Końskich, który dotychczas się bilansował ma stratę -9 mln zł, w Ostrowcu -13 mln zł, w Sandomierzu -6 mln zł. 

Radny Roman Wojcieszek – przytoczył słowa radnego Emila Tokarczyka tj, że sytuacja w szpitalu jest dramatyczna, dojrzała do radykalnych rozwiązań, trzeba działać szybko i zdecydowanie. Nie wyobraża sobie, że tą sprawą będą się zajmowały tylko komisje, ponieważ nie zwalnia to zarządu z odpowiedzialności, zarząd musi mieć swoje stanowisko.

Wicestarosta Anna Leżańska – jest to wspólny temat, aktualnie czekamy na stanowisko dyrekcji szpitala. Ponieważ posiedzenie Komisji było dwa dni temu poprosiła o czas dla zarządu na wypracowanie wniosków. 

Starosta – poinformował, że problem na chirurgii jest zażegnany natomiast dzisiaj było spotkanie z lekarzami oddz. Wewnętrznego i nie zna ustaleń. 

Zastępca dyrektora szpitala – Krzysztof Grzegorek – poinformował, że szpital funkcjonuje normalnie i wszystkie oddziały szpitala pracują. Poinformował, że najprawdopodobniej jest to jego ostatnie wystąpienie jeżeli chodzi o szpital. Podkreślił, że nie prawdą jest, że w szpitalu jest dramatyczna sytuacja. W 2018 roku było leczonych w naszym szpitalu 12,5 tys osób, ponad 13 tys przewinęło się przez SOR. Do fatalnego szpitala tyle osób nie idzie. Rzucanie luźnego stwierdzenia co dobrze jest finansowane przez NFZ np. sztuczna nerka, kardiologia inwazyjna, i tak możemy tworzyć tylko należy zadać pytanie czy my możemy to utworzyć. Oczywiście, że nie możemy. Za zgodą całej rady podjęliśmy próbę utworzenia kardiologii inwazyjnej i nie udało się. Dyrekcja szpitala nie przyszła w 2015 roku do szpitala świetnie prosperującego, do szpitala oddłużonego. Przyszła do trudniejszych warunków niż teraz zostawia. Jeżeli wszystkie szpitale w województwie przynosiłby zysk, a tylko jeden w Skarżysku stratę to rzeczywiście świadczyłoby to o złym zarządzaniu, ale jest inaczej. Usługi zewnętrzne też już przerabialiśmy min. mieliśmy żywienie na zewnątrz. Poprosił, aby zgłaszane propozycje były wcześniej konsultowane czy jest to możliwe do zrobienia czy nie, aby nie wprowadzać niepotrzebnie zamieszania. 

Członek Zarządu Katarzyna Bilska – przypomniała zapis ustawy o samorządzie powiatu art.26 zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Wszyscy jesteśmy zobligowani do pracy i nie ma nigdzie podziału na koalicje i opozycje. Wyraziła nadzieję, że nam wszystkim uda się znaleźć konsensus. 

Radny Jerzy Żmijewski – odniósł się do słów pana Grzegorka, że po raz ostatni zabiera głos i zostawiamy szpital w niegorszej sytuacji. Zapytał czy to świadczy o tym, że dyrektorzy podali się do dymisji. 

Starosta – żaden wniosek o dymisji do zarządu nie wpłynął. Stawianie naszego szpitala w takim świetle jest krzywdzące. Nie wyobraża sobie, że jako zarząd nie przedstawimy propozycji na dalsze funkcjonowanie służby zdrowia na terenie powiatu. Ma nadzieję, że w ten proces włączą się wszyscy radni. 


Ad.pkt 8 Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020”. 


Pan Paweł Perkowski – Dyrektor PCPR przedstawił raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020” 

/materiał w załączeniu/ 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwy. 


Ad.pkt 9 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 


1) Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu uchwały. 
Ponieważ nie zgłoszono żadnych pytań Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało - 18 radnych
Przeciw głosowało – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 osoba 

Uchwała w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035 została przyjęta i otrzymała Nr 44/VII/2019. 


2) Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu uchwały. 
Ponieważ nie zgłoszono żadnych pytań Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało - 18 radnych 
Przeciw głosowało – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok została przyjęta i otrzymała Nr 45/VII/2019. 


3) Wicestarosta – Anna Leżańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

Ponieważ nie zgłoszono pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało - 17 radnych 
Przeciw głosowało – 0 
Głosów wstrzymujących – 1 

Uchwała w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, została przyjęta i otrzymała Nr 46/VII/2019.

 
4) Wicestarosta – Anna Leżańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2019-2021

Ponieważ nie zgłoszono innych pytań Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 radnych 
Przeciw głosowało – 7 radnych 
Wstrzymała się od głosu – 1 osoba 

Uchwała w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2019-2021. została przyjęta i otrzymała Nr 47/VII/2019. 


5) Sekretarz Powiatu – Małgorzata Nosowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. 

Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało - 19 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących – 0 

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej została przyjęta i otrzymała Nr 48/VII/2019. 


6) Sekretarz Powiatu – Małgorzata Nosowicz przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 142/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w oparciu o program restrukturyzacyjny. 
Poinformowała, że Komisja Budżetu przyjęła wniosek do powyższego projektu, jednak zarząd nie uwzględnił tego wniosku pozostawiając zapis § 1 bez zmian. 

Starosta – Artur Berus - nie chcieliśmy powielać zapisów ustawowych ponieważ ustawa o działalności leczniczej w art.121 mówi, że podmiot tworzący sprawuje nadzór, dokonuje kontroli i oceny dlatego też utrzymaliśmy zapis zaproponowany przez zarząd. 

Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk – starosta rozwiał wątpliwości, że nie ma sytuacji aby zarząd nie sprawował nadzoru nad szpitalem. 

Radny Mieczysław Bąk – poinformował, że wniosek był jego autorstwa. Wskazał, że jest pewna niespójność pomiędzy słowami starosty, a słowami pani Katarzyny Bilskiej. Ponieważ Pani Katarzyna Bilska oświadczyła, że zarząd jest tylko organem wykonawczym. Uchylamy zapis uchwały, który brzmi: „Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Skarżyskiego do bieżącego nadzoru nad realizacją działań restrukturyzacyjnych oraz składania Radzie Powiatu Skarżyskiego co najmniej raz w roku informacji z realizacji zadań i osiągniętych wyników.” Oczywiście przepisy ustawowe są rangi wyższej, ale w tej sytuacji chcemy usunąć zapis mówiąc o nadzorze. Jeżeli już mamy zmieniać te uchwałę to zapis o bieżącym nadzorze powinien zostać. Cały czas zarząd podkreśla, że chce współpracować z opozycją, a jeżeli my coś proponujemy to zaraz jest negowane. 

Radny Grzegorz Małkus - jest zaskoczony stanowiskiem zarządu w tym zakresie. To, że akty wyższego rzędu są to dobrze, bo zawsze można po nie sięgać, ale akty niższego rzędu tez powinny zachować pewną konstrukcję. Tu mówimy o realizacji konkretnego programu. Jeżeli zarząd uważa, że ta uchwała jest zła to ja całkowicie uchylmy. Jaki ma sens ta uchwała jeżeli nie będzie sankcji kto nadzoruje realizację programu. Jest nam bardzo przykro i jeżeli nie wychodzicie zgłoszonej naprzeciw propozycji radni opozycji nie poprą takiego projektu uchwały. 

Starosta – ponieważ w obiegu prawnym są już dwa programy naprawcze uznaliśmy, że nie ma potrzeby przedkładania kolejnego programu. 

Członek Zarządu Katarzyna Bilska – przypomniała, że jak były prace nad statutem to ustaliśmy, że łamaniem prawodawstwa jest to, że powiela się zapisy ustawowe. Macie państwo zapewnienie ustawowe kto w tym przypadku nadzoruje i odpowiada. 

Ponieważ nie zgłoszono innych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 radnych 
Głosów przeciwnych – 6 
Głosów wstrzymujących – 3 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 142/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w oparciu o program restrukturyzacyjny została przyjęta i otrzymała Nr 49/VII/2019. 


7) Sekretarz Powiatu – Małgorzata Nosowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
Poinformowała, że na posiedzeniach Komisji projekt uchwały był przedstawiany z autopoprawką. Przypomniała, że autopoprawka polega na wykreśleniu wyrazu „pełnomocnik” w § 4 ust.3. 

Ponieważ nie zgłoszono innych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało - 19 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących – 0 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 142/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej została przyjęta i otrzymała Nr 50/VII/2019. 


8) Starosta – Artur Berus przedstawił projekt uchwały w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego VI kadencji do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku. 
W związku z ustąpieniem przez Przewodniczącego Rady – Jacka Jeżyka miejsca w komisji przedstawicielowi Klubu Radnych PiS poprosił o zgłoszenie kandydata. 

Przewodniczący Rady – poprosił przewodniczącego klubu PiS radnego Grzegorza Małkusa o zgłoszenie kandydata. 

Radny Grzegorz Małkus – zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Miernika. 

W związku z powyższym kandydatami do komisji bezpieczeństwa zostali: radny Adam Ciok i radny Zbigniew Miernik. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę. 

Ponieważ nie zgłoszono innych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało - 19 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących – 0 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 142/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego VI kadencji do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku została przyjęta i otrzymała Nr 51/VII/2019. Ad.pkt 10 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej. 


Przewodnicząca zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej – Renata Bilska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej. 

/sprawozdanie w załączeniu/ 


Ad.pkt 11 - Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Przewodniczący Rady – Jacek Jeżyk przypomniał o obowiązku złożenia do końca kwietnia oświadczeń majątkowych wraz z kserokopią PIT wg stanu na koniec 2018 roku. W imieniu organizatora tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zaprosił radnych na XII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu, który odbędzie się 5 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w MCK w Skarżysku. Przewodniczący Rady poprosił o powstanie z miejsc i zakończył obrady poprzez wygłoszenie formuły "Zamykam VII Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego". 

Godzina zakończenia obrad – 16.20 

Protokołowała: Joanna Wężyk 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Jacek Jeżyk 

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (9 maja 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (14 maja 2019, 09:02:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135