Protokół Nr 17/2019


 
Protokół Nr 17/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 24 kwietnia 2019 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Anna Leżańska                                           - Wicestarosta
2. Katarzyna Bilska                                         - Członek Zarządu Powiatu
3. Tadeusz Bałchanowski                                  - Członek Zarządu Powiatu
4. Adam Ciok                                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1. Marek Czyż                                               - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor.
 
Porządek posiedzenia:
1.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówce zespołu.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła proponowany porządek posiedzenia oraz zapytała o uwagi i wnioski.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o zdjęcie z porządku posiedzenia punktu pierwszego: Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówce zespołu.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przypomniała zebranym, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła skarga pracownika Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych na działania dyrektora placówki. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 2) zawierające odpowiedź na zarzuty zawarte w powyższej skardze. Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że w ZPEW została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty.
Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią pisma Dyrektora ZPEW.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 3) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela Zarządu Powiatu do prac w Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski.
Zarząd Powiatu do prac w w/w Komisji wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 przedstawiła proponowane kwoty dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2019 r. po aktualizacji: (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 4).
Szkoły o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy
Typ szkoły z podziałem na zawody             kwota dotacji roczna                 kwota dotacji miesięczna
Branżowa I stopnia zawody wg
ust. 21 załącznika do rozporządzenia               8 615,66                                       717,97
Branżowa I stopnia zawody wg
ust. 22 załącznika do rozporządzenia               8 327,32                                       693,94
Branżowa I stopnia zawody wg
ust. 23 załącznika do rozporządzenia               7 981,31                                       665,11
Branżowa I stopnia zawody wg
ust. 24 załącznika do rozporządzenia               7 635,30                                       636,28
Dodatkowo Branżowa I stopnia
kl. I zawody wg ust. 25 z
ałącznika do rozporządzenia                           1 153,37                                         96,11
Branżowa I stopnia
młodociani pracownicy                                  6 770,27                                        564,19
Dodatkowo Branżowa I stopnia
młodociani pracownicy kl. I
zawody wg ust. 25 zał.
do rozporządzenia                                          461,35                                          38,45
Technikum zawody wg ust. 21
załącznika do rozporządzenia                          8 615,66                                        717,97
Technikum zawody wg ust. 22
załącznika do rozporządzenia                          8 327,32                                        693,94
Technikum zawody wg ust. 23
załącznika do rozporządzenia                          7 981,31                                        665,11
Technikum zawody wg ust. 24
załącznika do rozporządzenia                          7 635,30                                        636,28
Dodatkowo Technikum kl. I zawody
wg ust. 25 załącznika do rozporządzenia          1 153,37                                           96,11
Dodatkowo na wszystkich uczniów
szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych w zawodzie
kierowca mechanik, technik
transportu drogowego                                     288,34                                            24,03
Liceum ogólnokształcące                               6 528,07                                          544,01
Szkoły o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy (brak obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego)
Typ szkoły z podziałem na zawody         kwota dotacji roczna                     kwota dotacji miesięczna
Szkoła policealna dorośli zaoczna 
na kierunkach technik: BHP, Administracji,
Rachunkowości, Ochrony fizycznej osób
i mienia, Opiekunka środowiskowa,
Opiekun osoby starszej, Archiwista,
Asystent kierownika produkcji filmowej
/telewizyjnej, Usług pocztowych
i finansowych                                              1 395,58                                          116,30
Szkoła policealna dorośli zaoczna 
pozostałe kierunki                                        2 145,27                                           178,77
Dodatkowo szkoły policealne sem. I i II
w zawodach, o których mowa w ust. 25          1 153,37                                             96,11
Liceum ogólnokształcące dla
dorosłych zaoczne                                       1 049,57                                             87,46
Szkoła policealna medyczna dla
dorosłych stacjonarna                                  6 816,41                                            568,03
Szkoła policealna medyczna dzienna               7 969,78                                             664,15
Szkoła policealna medyczna dla
dorosłych zaoczna                                      5 720,71                                             476,73
Jednorazowo absolwenci  LO dla
dorosłych i szkół policealnych dla dorosłych,
KKZ, którzy uzyskali odpowiednio
świadectwo dojrzałości lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie             951,53
Dodatkowo na wszystkich uczniów szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
w zawodzie kierowca mechanik, technik
transportu drogowego                                   288,34                                               24,03
Inne formy kształcenia i wychowania
Inne formy kształcenia i wychowania              kwota dotacji roczna             kwota dotacji miesięczna
Wychowankowie internatu                                 8 650,27                                        720,86
Obcokrajowcy art. 165 ust. 7 i 9
ustawy Prawo Oświatowe                                  8 650,27                                        720,86
 
Zarząd Powiatu przyjął powyższe kwoty dotacji.
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, gmina Bliżyn” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROGMAS ze Skarżyska-Kamiennej, natomiast w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T w m. Podzagnańszcze, gmina Łączna” najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Starachowice (pisma w tej sprawie stanowią załącznik nr 5).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe informacje.
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 6), który zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego na 2019 rok o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Pan Tadeusz Bałchanowski wyjaśnił, że prośba dyrektora wynika ze wzrostu cen na poszczególnych robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu oraz Księgową ZDP do dokonania analizy budżetu, w celu wygospodarowania powyższych środków finansowych.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z informacją na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2018 (załącznik nr 7).
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że firma Exatel zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wybudowanie ziemnego przyłącza światłowodowego pomiędzy studnią Orange, a studnią OSWSS przy ul. Plac Floriański 1. Wicestarosta dodała, że firma Exatel świadczy usługi łączy dostępowych do Systemu Rejestrów Państwowych. Ponadto dodała, że łącza są w całości finansowane z budżetu MSWiA, a powiat nie ponosi z tego tytułu żadnych nakładów finansowych (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8).
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wybudowanie ziemnego przyłącza światłowodowego.
 
Ad. pkt 2. Sprawy różne.
W związku ze strajkiem nauczycieli, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym obecną sytuację placówek oświatowych, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski. Poinformowała, że dwie placówki zawiesiły strajk, ZSE w dniu 14 kwietnia, ZSSU 24 kwietnia. Natomiast pozostałe 4 placówki (I LO, II LO, ZST, ZSTM) pozostają w czynnym strajku. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła informację nt. liczby pracowników w poszczególnych placówkach na dzień 24.04.2019 r.:
Nazwa placówki Ilość zatrudnionych pracowników Ilość pracowników strajkujących Ilość pracowników   niestrajkujących 
I LO                            47                                               13                                    15
II LO                           39                                               10                                      4
ZST                            55                                               28                                      9
ZSTM                          36                                               10                                      8
Dodała, że Powiat jest w stałym kontakcie z Kuratorium Oświaty. Ponadto poinformowała, że w dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie komitetów strajkowych. Również w dniu dzisiejszym Powiat organizuje spotkanie z pracownikami działów księgowości wszystkich placówek oświatowych oraz pracowników Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego, w celu poprawnego rozliczenia strajku. Pani Katarzyna Bilska dodała, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nie będą pomniejszane środki na fundusz płac w poszczególnych szkołach, a forma rozdysponowania zostanie uzgodniona z dyrektorami w późniejszym terminie. W dalszej części wypowiedzi Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że na dzień dzisiejszy została zwołana Rada Klasyfikacyjna w I LO, II LO oraz w ZST, natomiast na jutro Rada Klasyfikacyjna została zwołana w ZSTM. W związku z powyższym Pani Katarzyna Bilska poprosiła dyrektorów o przedstawienie informacji w zakresie składu Komisji Egzaminacyjnych oraz jej ewentualnych brakach. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w zakresie organizacji matur pisemnych będziemy starali się wspomóc dyrektorów poprzez oddelegowanie pracowników z uprawnieniami pedagogicznymi do prac w Komisji, jednak w przypadku egzaminów ustnych potrzebne jest wspomaganie ekspertów. W związku z powyższym zaproponowała, aby po uzyskaniu informacji od dyrektorów wystąpić do wszystkich jednostek z zapytaniem, czy wśród osób zatrudnionych są pracownicy, którzy posiadają wykształcenie pedagogiczne i czy wyraziliby zgodę na oddelegowanie do pracy w Komisji.
Zarząd Powiatu popiera postulaty nauczycieli w zakresie proponowanych zmian płacy jak i w systemie oświaty. Jednakże stawia, jako priorytet kwestie dopuszczenia uczniów do egzaminu maturalnego.
 
W związku z planowanym rozpoczęciem remontu drogi łączącej Gminę Łączna z Gminą Zagnańsk w miejscowości Belno, Zarząd Powiatu postanowił zaprosić Wójta Gminy Łączna na spotkanie, w celu omówienie kwestii współfinansowania powyższej inwestycji. Pan Tadeusz Bałchanowski dodał, że Powiat Kielecki i Gmina Zagnańsk na dzień dzisiejszy nie podjęli żadnych działań w zakresie realizacji inwestycji.
 
W związku z zatwierdzeniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego ostatecznej listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i ujęciem Powiatu Skarżyskiego w dofinansowaniu, Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że w dniu dzisiejszym Zarząd Dróg Powiatowych wystosuje do Wójta Gminy Łączna oraz Wójta Gminy Bliżyn pismo w sprawie zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego w celu realizacji inwestycji:
-  „Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, gmina Bliżyn”
-  „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w m. Podzagnańszcze, gmina Łączna”
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował zebranych, że 10 maja br. zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielami Terra Bau w prawie budowy ronda przy ul. 1 Maja w Skarżysku-Kamiennej.  Dodał, że w przypadku nie stawienia się przedstawicieli Terra Bau na spotkaniu, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.

Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że w dniu dzisiejszym o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się spotkanie poświęcone planowanym inwestycjom: budowy tunelu pod torami, remontu dworca PKP i modernizacji linii kolejowej nr 8 i 25.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                           wz.  Anna Leżańska
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      T. Bałchanowski………….
3.      A. Ciok………………………..
 
Załączników: 8
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 23.04.2019 r.,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki z dnia 24.04.2019 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki z dnia 19.04.2019 r.,
Załącznik nr 5 – pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 17.04.2019 r.
i 23,04,2019 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych z dnia 18.04.2019 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Kierownika Referatu ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 23.04.2019 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Kierownika Referatu ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 03.04.2019 r.
 
 
  Protokół (812kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (24 kwietnia 2019)
Opublikował: Anna Bugajska (14 maja 2019, 08:40:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127