OGŁOSZENIE

                                                                
OLK2-902-K.O/08/18                                                     Skarżysko-Kamienna, dn. 12-06-2018r
 
 
OGŁOSZENIE 
                                 
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na sprzedaż wraz z dostawą biochemii (Pakiet nr 1), testów diagnostycznych (pakiet nr 2), koagulologii (pakiet nr 3), odczynników do aparatu ABX MICROS 60 (pakiet nr 4), sprzętu jednorazowego użytku i drobnych materiałów laboratoryjnych (pakiet nr 5), odczynników do aparatu EASY LITE Na/K (pakiet nr 6),  zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

1. Zamawiający:
     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
     w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Roman Wojcieszek  tel: 41/27 85 001 wew. 149;        e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl
    Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel.            41/27 85 001 wew.141; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:
1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy,              realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 
2. Oferta powinna zawierać:
1)      Parafowaną i podpisaną specyfikację przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2
3)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty  – załącznik nr 3
4)      Podpisaną zgodę przetwarzania danych osobowych ( w przypadku osób fizycznych) – zał. 4
5)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 5
6)      Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli                     Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania                       podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
 
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety. 
4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę. 
5. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego. 
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
7. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
9. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /08/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 ( w godz. 7:00 – 13:00) w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 25-06-2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25-06-2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego.

Część IV. Postanowienia końcowe 
1. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.  
2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy. 
3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy. 
4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
             
                                                                                                                   Z poważaniem 
                                                                                                       lek. med. Ireneusz Syryjczyk
                                                                                                       Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
                                                                                                           w Skarżysku-Kamiennej

ZAŁĄCZNIKI: http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2018/06/załączniki.zip


Wytworzył: Magdalena Zielińska (12 czerwca 2018)
Opublikował: Maciej Borkowski (12 czerwca 2018, 12:59:31)
Podmiot udostępniający: OLK SP ZOZ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij