OGŁOSZENIE NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PRZYSTAWKI BIOPSYJNEJ

                                                                
OLK2-902-K.O/06/18              Skarżysko-Kamienna, dn. 14-05-2018r                                           
 
OGŁOSZENIE
                                                 
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej              w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup wraz z dostawą przystawki biopsyjnej, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
Część I ogólna. 

1. Zlecający:
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Roman Wojcieszek tel: 41/27 85 001 wew. 149; e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl
Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl
 
Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy: 
 
1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00
2. Oferta powinna zawierać:
1)      Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1
2)      Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2
3)      Formularz cenowy oferty  – załącznik nr 3
4)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
5)      Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej  ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę. 
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zamawiającego.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert. 
7. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /06/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 w godz. 7:00-13:30 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 24 maja 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maj 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

Część IV. Postanowienia końcowe 
 
1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów. 
2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy. 
4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
                                                                                                           Z poważaniem 
                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski
                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ
                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej
ZAŁĄCZNIKI:
http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2018/05/Załaczniki-do-ogłoszenia-z-dn-14_05_2018.zip

Wytworzył: Magdalena Zielińska (14 maja 2018)
Opublikował: Maciej Borkowski (14 maja 2018, 11:30:52)
Podmiot udostępniający: OLK SP ZOZ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij