Udzielenie zamówienia - przebudowa drogi powiatowej nr 0557T

Ogłoszenie nr 500075592-N-2018 z dnia 09-04-2018 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec - Etap I


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie


Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518302-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500043482-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 29994398800000, ul. ul. Konarskiego  20, 26110   Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 524 451, e-mail zdp@skarzysko.powiat.pl, faks 412 524 451.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.skarzyski.lo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec - Etap I
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.272.2.2018 II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec – etap I”. Długość realizowanego odcinka drogi objętego zadaniem wynosi 1,500 km (zgodnie z projektem od km 0+000,00 do km 1+500,00). Zakres robót obejmuje: - przebudowa drogi klasy Z o długości 1,500 km, - kategoria obciążenia ruchem – KR4, - nawierzchnia jezdni po poszerzeniu o szer. 6,50m z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca gr. 6cm – 10120,00m2, warstwa ścieralna gr. 5cm - 10120,00m2, - budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm szer. 2,00m – 1500,00mb – 2164,00m2, - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1,00m, - budowa i przebudowa zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm – 3470,00m2, - przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi – 1kpl., - system odwodnienia – 1kpl., - regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej – 1kpl., - oznakowanie pionowe i poziome – 1kpl., - wykonanie obsiewu trawą, - obsługa geodezyjna i laboratoryjna zadania – 1kpl. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót określają: 1) dokumentacja projektowa: - branża drogowa (projekt budowlany, wykonawczy); - przedmiary robót obejmujące branże drogową, projekt organizacji ruchu; - Decyzja nr 217/2017 (Decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 29-08-2017 r. Znak: AB.6740.1.175.2017.KK – POZWOLENIE NA BUDOWĘ, - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (Decyzja Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13-06-2017 r. Znak: In.I.6220.3.2017. 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8
Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45111240-2, 45232400-6, 45233200-1, 45232000-2 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 5527254.86
Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla
Email wykonawcy: prdsekretariat@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Benedyktyńska 11
Kod pocztowy: 27-200
Miejscowość: Starachowice

Kraj/woj.: świętokrzyskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3659158.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3659158.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4453339.66

Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe: Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie chodników, zjazdów, przepustów, odwodnienia, zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.
 ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wytworzył: Ewa Kasprzyk (9 kwietnia 2018)
Opublikował: Ewa Kasprzyk (9 kwietnia 2018, 11:22:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij