Protokół z XXXVI/2017 Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego z 7 września 2017 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2017 
z SESJI RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 
odbytej 7 września 2017 roku  


Miejsce odbycia sesji - sala herbowa Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20. 

Godzina rozpoczęcia obrad - 14.30  


W sesji udział wzięli: 

- Zarząd Powiatu, 
- Radni Powiatu Skarżyskiego, 
- Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz Radca Prawny Starostwa, 
- Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, 
- Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, 
- Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 

Lista obecności radnych biorących udział w sesji - w załączeniu. 

Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego protokołowała: Joanna Wężyk – Kierownik Biura Rady Powiatu.  


STRESZCZENIE POSIEDZENIA  


Ad. pkt. 1 Otwarcie Sesji. 


XXXVI w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska, która poinformowała, że dzisiejsza sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego zgodnie z zapisami art. 15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym. 
Następnie powitała Radnych Powiatu Skarżyskiego oraz osoby zaproszone biorące udział w dzisiejszej Sesji. 


Ad. pkt. 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 


Przewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska, stwierdziła iż w dzisiejszej sesji uczestniczy 17 radnych co stanowi 89 % ogólnego składu Rady i jest to kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 
Poinformowała, że zgodnie z § 19 ust. 3 pkt. 2) Statutu Powiatu Skarżyskiego, Sekretarzem dzisiejszych obrad, zgodnie z porządkiem alfabetycznym, będzie Radny Bartosz Bętkowski. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Państwo Radni wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej Sesji otrzymali projekt porządku obrad. Zapytała, czy do przedstawionego projektu porządku XXXVI Sesji Rady Powiatu Radni, lub członkowie Zarządu Powiatu zgłaszają uwagi lub wnioski. 

Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek sesji.

Porządek XXXVI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty jednogłośnie. 
(za przyjęciem głosowało – 17 osób)  


Ad.pkt.3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie 


Przewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska poprosiła o przedstawienie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Skarbnik Powiatu - Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035. 
Uzasadniając poinformowała, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2035 wynikają: 
1. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2017 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie” o kwotę 80.000zł w związku z tym, że złożona oferta przekroczyła dotychczas zaplanowana kwotę. Jednocześnie zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia: było: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie,

2. Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 407.610zł, limitu wydatków w 2017roku o 60.000zł i w 2019 o 547.855zł, a ze zmniejszenia limitu wydatków w 2018r o 200.245zł w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” częściowo w związku z zamiarem wykonania projektu wykonawczego inwestycji w 2017 roku. 

3. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2019 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517” o kwotę 590.122zł w związku z przeniesieniem tej kwoty na inwestycje związane z infrastrukturą sportową – budowa halii boisk. 

4. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych”o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 647.000zł, limicie wydatków w 2018 roku 252.000zł i w 2019 roku – 395.000zł. Zadanie polegać będzie na budowie boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Zespole Szkół Transportowo - Mechatronicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 

5. Ze zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 38.984zł wskutek zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu 
- w dniu 19 lipca 2017r: zwiększono dotację z budżetu państwa na zadania geodezyjne 17.000zł, na zakup książek 46.615zł, a zmniejszono na zadania związane z nadzorem budowlanych o 20.800zł i na składkę zdrowotna za bezrobotnych o 77.800zł - w dniu 2 sierpnia 2017r zwiększono dotacje z budżetu państwa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o 31.000zł - w dniu 16 sierpnia 2017 roku zmniejszono dotacje z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 34.999zł 

6. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 34.999zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zakup kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

7. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 174.999zł w związku ze zmianą opisaną powyżej oraz w związku ze zwiększeniem planu na przebudowę drogi w Podłaziu o 80.000zł i wprowadzeniu planu na wykonanie projektu wykonawczego budowy hali sportowej – 60.000zł. 

8. Ze zwiększenia przychodów budżetowych o 140.000zł z tzw „wolnych środków” i przeznaczenie ich na wydatki inwestycyjne. 


Radny Paweł Wiatr – na wstępie stwierdził, że umawialiśmy się na pewne rzeczy i pewne rzeczy były planowane. Problem dotyczy ul. Iłżeckie w Skarżysku Kościelnym. Ponieważ zostają zdjęte pieniądze z tego zadania czuje zagrożenie realizacji tej inwestycji. Zapytał co ma mówić mieszkańcom. Zapewnialiśmy mieszkańców i radnych gminy, że ta inwestycja będzie realizowana.

Starosta – Jerzy Żmijewski – na wstępie wyjaśnił dlaczego dzisiejsza sesja zwołana została na wniosek zarządu. Po pierwsze wynika to z konieczności wprowadzenia zmian do statutu szpitala, które wymusiła ustawa o działalności leczniczej. Po drugie najpóźniej do 15 listopada mamy złożyć dokumenty na dwa zadania inwestycyjne z zakresu oświaty tj. budowa hali i budowa boisk. Na pierwsze zadanie otrzymaliśmy 3 mln zł dotacji od marszałka i 2 mln 104 tys zł z ministerstwa sportu. Abyśmy mogli podpisać umowę z marszałkiem musimy jak najszybciej wprowadzić to zadanie do budżetu i rozpisać nasz udział finansowy. Co do boisk otrzymaliśmy od marszałka dotację w wysokości 75 % i teoretycznie 33 % z ministerstwa sportu. Teoretycznie dlatego, że dofinansowanie z obu źródeł nie może przekroczyć 80 %. Tak więc z ministerstwa otrzymamy 5 %. Te 3 tematy wymusiły na nas zwołanie sesji na wniosek. Ponadto zmiana, o której mówiła pani skarbnik dot. 80.000 zł z wolnych środków na drogę w Podłaziu, są to środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na drogę Łączna-Podłazie. 
Co do inwestycji ul.Iłżeckiej przypomniał, że mamy w WPF zaplanowaną realizację tego zadania na rok 2019. W tym momencie jest szansa na złożenie wniosków do urzędu wojewódzkiego. Poinformował, że w kwestii planowanych inwestycji rozmawialiśmy z prezydentem, wójtami i burmistrzem. Odpowiedzi są następujące: gmina Skarżysko Kościelne – deklaruje 1 mln zł na ul. Iłżecka- Świętokrzyska, po uzgodnieniach wójt gminy Bliżyn zadeklarował kwotą 300-400 tys. zł na realizację chodnika od Zbrojowa do szkoły w Sorbinie i będziemy kontynuowali budowę chodnika z Odrowążka do Sorbina rozpoczęty w poprzedniej kadencji. W Suchedniowie – gmina będzie partycypowała w kosztach realizacji ul. Zagórskiej ponadto mamy zagwarantowaną dotację z Lasów Państwowych w wysokości 0,5 mln zł na tę drogę. Dokumentacja na tę inwestycję jest kompletna łącznie z pozwoleniem na budowę. W Skarżysku na ten moment inwestycji nie planujemy. W Łącznej będziemy realizować drugi etap w Podłaziu. Uzgodniliśmy, że dysponujemy 1,2 mln zł na inwestycje i składamy na rok 2018 do programu przebudowy dróg lokalnych ul. Iłżecką i w Suchedniowie ul. Zagórską, ponieważ tylko na te zadania mamy szansę otrzymania dofinansowania. Realizację ul. Ilżeckiej planujemy podzielić na dwa etapy ponieważ wartość kosztorysowa wynosi 9 mln 863 tys zł i nie jesteśmy w stanie zrealizować w takim zakresie tego zadania. Dlatego będą dwa etapy realizacji tej inwestycji i w 2018 roku złożymy wniosek na pierwszy etap ul.Iłżeckiej. Na ten moment nie ma żadnej uchwały ponieważ wojewoda wymaga tylko deklaracji samorządów, że w budżecie powiatu będą zabezpieczone środki jako wkład własny. Do 15 września jest termin składania wniosków. W piśmie wojewody czytamy, że do 27 października wojewoda ogłosi listę projektów, które przeszły wstępną ocenę i będą przekazane do dalszej oceny merytorycznej. Mamy dylemat kiedy wprowadzać zmianę do budżetu czy 28 września czy dopiero jak zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych projektów. 

Radny Paweł Wiatr – stwierdził, że jest samorządowcem od 25 lat i pierwszy raz słyszy aby nie była wymagana uchwała rady. W jego przekonaniu deklaracje muszą się opierać na jakiś dokumentach. Jeszcze nie spotkał się aby deklaracja składana była wcześniej niż rada wyraziła zgodę na finansowanie inwestycji. Zaproponował aby w tym momencie rada przegłosowała wniosek o realizacji tej inwestycji w takim zakresie jak mówił starosta. 

Starosta – Jerzy Żmijewski – jeszcze raz podkreślił, że w piśmie wojewody nie ma wzmianki, że wymagana jest jakakolwiek uchwała. Zadanie z 2019 roku przenosimy na 2018 rok. W WPF zostawiamy część środków na realizację ul. Iłżeckiej.

Radny Roman Wojcieszek – gdyby w uzasadnieniu do projektu uchwały chociaż część deklaracji starosty zostały podane nie byłoby zaskoczenia i wzburzenia radnego Pawła Wiatra. Opierając się na faktach należy stwierdzić, że z zadania ul. Iłżeckiej zostaje zmniejszona kwota zaplanowana w WPF na 2019 rok i na ten moment nie zostaje ona ujęta w 2018 roku. Deklaracja natomiast jest taka, że jeżeli będzie wstępna pozytywna ocena wojewody co do tego projektu, to pojawia się środki na realizację w 2018 roku, ale pojawia się pytanie co trzeba będzie w 2018 roku wyrzucić żeby była możliwość ujęcia tych środków. 

Starosta – Jerzy Żmijewski - powiedział, że nic nie trzeba będzie wyrzucać. Wyjaśnił, że całe zadanie to kwota 9 mln 860 tys zł. Gdybyśmy chcieli całe zadanie realizować to od wojewody otrzymamy nie więcej niż 3 mln zł. Zgodnie z wytycznymi wojewody zadanie możemy dzielić nawet na trzy etapy. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć środków finansowych na całe zadanie. Mamy do dyspozycji 2 mln zł na wszystkie zadania inwestycyjne czyli: hal i boiska szkolne 1,2 na inwestycje drogowe. Gdybyśmy chcieli wszystkie środki przeznaczyć na to zadanie to i tak będzie za mało. Dlatego też proponujemy podział zadania na dwa etapy z wartością kosztorysową ok. 4,5- 5 mln zł dostaniemy około 2,5 mln zł od wojewody, wójt 1 mln resztę powiat. W 2019 roku zostaje to zadanie w WPF jako kolejny etap. Przy takiej konstrukcji jest szansa na realizację tego zadania. Jednocześnie jest szansa na pozyskanie środków od wojewody na dwa etapy czyli nie 3 mln zł tylko 5 mln zł. 

Radny Roman Wojcieszek - co do realizacji boisk szkolnych chciał się upewnić czy jest podpisana preumowa na to zadanie. Następnie zapytał jakie były kryteria wyboru tych 5 szkół. W pakiecie zakwalifikowanych boisk nie znalazł się chociażby Zespół Szkół Samochodowych. Zwrócił również uwagę, że powiększamy niewielki do tej pory deficyt do 149.600 zł. Niemniej jednak powiększanie deficytu przy braku środków będzie wymuszało mocnei zdecydowane działania ze strony starosty. 

Starosta – Jerzy Żmijewski odpowiadając poinformował, że preumowa jest podpisana. Co do wyboru boisk wynika to z zaleceń sanepidu. W kwestii boiska przy Zespole Szkół Samochodowych poinformował, że planujemy w przyszłym roku złożenie wniosku do ministerstwa sportu, ponieważ jest taka szansa aby boisko szkole było elementem modernizacji sali gimnastycznej. To, że będzie brakowało środków na wynagrodzenia wiemy od dawna. Mieliśmy dylemat jako zarząd czy zwiększyć, ale uznaliśmy, że 9.600 zł niedoboruw 90 mln budżecie to niewiele. Dlatego też postanowiliśmy dołożyć na zadania inwestycyjne środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu. Moglibyśmy powiedzieć, że nie zwiększamy deficytu, nie dokładamy 80.000 zł na drogę na Podłaziu i rezygnujemy z zadania, nie robimy dokumentacji wykonawczej na halę za 60.000 zł czyli rezygnujemy z budowy hali, pozbawiając się tym samym 5 mln 100 tys zł.  

Radny Mieczysław Bąk – odnoszą się do wypowiedzi starosty co do prowadzonych konsultacji z wójtami, zapytał czy wójt gminy Bliżyn nie widzi możliwości partycypacji w kosztach przebudowy drogi wraz z chodnikiem w Mroczkowie. Czy zarząd rozważał możliwość zgłoszenia wniosku do wojewody w ramach naboru do 15 września br o przebudowę drogi w Mroczkowie od przejazdu do krzyżówki.  

Starosta – Jerzy Żmijewski – rozmawialiśmy z wójtem i stanowisko gminy jest takie, że w gminie Bliżyn będą realizowane dwa zadania drogowe tj. chodnik od Zbrojowa do szkoły w Sorbinie i będziemy kontynuowana budowa chodnika z Odrowążka do Sorbina. Jeszcze raz podkreślił, że na zadania inwestycyjne w zakresie dróg mamy 1,2 mln zł nie ma możliwości na inne inwestycje. Zadanie, o którym mówi radny Mieczysław Bąk to 1 mln 307 tys zł. Gdybyśmy chcieli zgłosić do wojewody to zadanie jako trzecie musimy mieć dzisiaj deklarację wójta i skarbnika gminy na dodatkowe 600 tys zł. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych 
Wstrzymało się od głosu – 5 radnych 

Uchwała w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035, została przyjęta i uzyskała Nr 246/XXXVI/2017.  


2) Skarbnik Powiatu – Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok informując, iż proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z: 

1) pisma Zarządu Dróg Powiatowych oraz wyciągów z protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: było: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce ewid.465 jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie 

2) zwiększenia w 2017 roku kwoty planu na tym zadaniu o 80.000zł w związku z tym, że złożona oferta przekroczyła dotychczas zaplanowaną kwotę, 

3) zabezpieczenia w 2017 roku kosztów wykonania projektu wykonawczego w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”. Koszt wykonania tej dokumentacji wyniesie około 60.000zł, 

4) ze zwiększenia planu tzw „wolnych środków” o 140.000zł i przeznaczenie ich na powyższe zadania. Jednocześnie zwiększa się deficyt budżetowy Powiatu Skarżyskiego o tę samą kwotę. 

Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska zapytała, czy Radni mają jakieś uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały. Ponieważ nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych 
Wstrzymało się od głosu – 4 radnych 

Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, została przyjęta i uzyskała Nr 247/XXXVI/2017. 


3) Wicestarosta – Artur Berus – przedstawił projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Uzasadniając projekt uchwały poinformował, że do zarządu powiatu z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie wystąpił dyrektor Zespołu. Zastąpienie dotychczasowego statutu nowym dokumentem wynika z szeregu zmian prawnych, które w ostatnim czasie wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzająca tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej („sieć szpitali”). W związku z powyższym konieczne stało się dostosowanie zapisów statutu Zespołu do nowych regulacji. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podmioty lecznicze zakwalifikowane do poziomów 1-3 i 5 sieci szpitali, będą musiały posiadać nocną i świąteczną pomoc. W związku z tym, że Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej został zakwalifikowany do II poziomu systemu zabezpieczenia, będzie także udzielać świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Stosowne zapisy o nowym zakresie działalności Zespołu w ramach świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i funkcjonowaniu w strukturze organizacyjnej Zespołu Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostały uwzględnione w nowym statucie. Pozostałe zmiany w statucie mają charakter porządkowy i organizacyjny. W statucie uaktualniona została lista funkcjonujących w szpitalu poradni specjalistycznych. Kolejne zmiany w statucie i schemacie organizacyjnym mają na celu usprawnienie działalności placówki i podniesienie efektywności działania. Porządkują także sprawy administracyjne i nadzór merytoryczny nad komórkami, co przyczyni się do sprawniejszego zarządzania cała placówką. 

Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska zapytała, czy Radni mają jakieś uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady - Jan Gajda – zapytał o dział organizacyjno-personlny, czy będzie zlikwidowany dział kadr i marketing oraz czy będzie się to wiązało ze zmianami kadrowymi i zmianami osób funkcyjnych. 

Dyrektor Szpitala – Leszek Lepiarz – odpowiadając poinformował, że jest na tą chwilę dział kadr i stanowisko ds personalnych i będzie to połączone w jeden dział. Nie będzie się to wiązało ze zmianami kadrowymi. 

Ponieważ nie zgłoszono innych pytań ani uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie: nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie, została przyjęta jednogłośnie – 17 głosami za i uzyskała Nr 248/XXXVI/2017.  


Ad.pkt.4 Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.  


Przewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska stwierdziła, że porządek dzisiejszych obrad został wyczerpany. Poprosiła o powstanie z miejsc i zakończyła obrady poprzez wygłoszenie formuły "Zamykam XXXVI Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego". Godzina zakończenia obrad –15.30  

Protokołowała: Joanna Wężyk 


Przewodnicząca 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Bożena Bętkowska 

Protokół XXXVI-7.09.2017.pdf (91kB) pdf

Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego (28 września 2017)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (5 października 2017, 11:21:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij