Protokół z XXXV/2017 Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego z 11 lipca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2017 
z SESJI RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 
odbytej 11 lipca 2017 roku  


Miejsce odbycia sesji - sala herbowa Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20. 

Godzina rozpoczęcia obrad - 14.00  

W sesji udział wzięli: 

- Zarząd Powiatu, 
- Radni Powiatu Skarżyskiego, 
- Sekretarz Powiatu, 
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, 
- Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 
- Radca Prawny Starostwa, 
- pracownicy Wydziału Finansowego i Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego. 

Lista obecności radnych biorących udział w sesji - w załączeniu. 

Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego protokołował: Łukasz Krawiecki – Inspektor Biura Rady Powiatu.  


STRESZCZENIE POSIEDZENIA  

Ad. pkt. 1 Otwarcie Sesji. 

XXXV w kadencji, Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska, która poinformowała, że dzisiejsza sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego zgodnie z zapisami art. 15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym. Następnie powitała Radnych Powiatu Skarżyskiego oraz osoby zaproszone biorące udział w dzisiejszej Sesji. 


Ad. pkt. 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.  


Przewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska, stwierdziła iż w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi 74 % ogólnego składu Rady, i jest to zatem kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Poinformowała, że zgodnie z § 19 ust. 3 pkt. 2) Statutu Powiatu Skarżyskiego,Sekretarzem dzisiejszych obrad, zgodnie z porządkiem alfabetycznym, będzie Radny Jan Gajda.  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Państwo Radni wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej Sesji otrzymali projekt porządku obrad. Zapytała, czy do przedstawionego projektu porządku XXXV Sesji Rady Powiatu Radni, lub członkowie Zarządu Powiatu zgłaszają uwagi lub wnioski. 
Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek sesji. 

Porządek XXXV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty jednogłośnie.  
(za przyjęciem głosowało – 14 osób)  


Ad.pkt.3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie 

Przewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska poprosiła o przedstawienie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Kierownik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego – Pani Urszula Wrona przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035. 
Uzasadniając poinformowała, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2035 wynikają z:
1) Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2017 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę 2.800.000zł w związku z przyznaniem dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, 

2) Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2017 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniach: 
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m.Mostki – 30.000zł, 
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc. ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego – 20.000zł, 
w związku z tym, że złożone oferty na realizację zadań przekraczają zaplanowane kwoty. W celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargów i podpisania umów niezbędne jest zwiększenie limitów. 

3) Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2017 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km” o kwotę 20.000zł w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów wynikłych w trakcie realizacji inwestycji, która jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4) Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2017 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju poprzecznego do przekroju drogowego” o kwotę 100.000zł, w związku z odłożeniem realizacji inwestycji w wyniku tego, że złożone oferty na realizację zadania znacząco przekroczyły zaplanowaną kwotę i nie było możliwości zwiększenia planu.

5) Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5.600zł wskutek wprowadzenia do budżetu darowizn dla Przystani i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 3.400zł oraz dodatkowo otrzymanych środków w Zespole Szkół Transportowo - Mechatronicznych zgodnie z wyrokiem sądu, w związku z uszkodzeniem elewacji i dodatkowym wynajmem auli w łącznej wysokości 2.200zł 

6) Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.100zł wskutek zmian opisanych powyżej oraz poprzez zaplanowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości (11.000zł) z dochodów majątkowych przy jednoczesnym przeniesieniu z wydatków bieżących środków na wydatki majątkowe – dotacja dla ochotniczej straży pożarnej (7.500zł).

7) Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.831.000zł w wyniku otrzymania dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 2.800.000zł, z Gminy Skarżysko Kościelne – 10.000zł i wprowadzenia niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w 2016 roku – 21.000zł 

8)Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.827.500zł: 
- zwiększenie na zadaniu budowy ul. Ponurego – 2.800.000zł, 
- zwiększenie na zadaniu budowy chodnika w m.Mostki – 30.000zł, 
- zwiększenie na zadaniu budowy chodnika przy ul.Spokojnej w Skarżysku Kościelnym– 20.000zł,
- zwiększenie na zadaniu budowy drogi powiatowej w m.Rędocin – 20.000zł, 
- zmniejszenie na zadaniu przebudowy mostu w m.Majków – 100.000zł, 
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego - zakup ambulansu dla policji – 50.000zł, 
- wprowadzenie dotacji dla OSP w Mroczkowie na zakup pompy szlamowej – 7.500zł. 


Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035, została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 243/XXXV/2017.  


2) Kierownik Wydziału Finansowego – Pani Urszula Wrona przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok informując, iż proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z: 

1) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.160.2017 z dnia 27 czerwca 2017r w sprawie przyznania dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 2.800.000zł na zadanie „Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej”, 

2) Pism Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” z dnia 13 i 29 czerwca 2017r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymanych darowizn w łącznej wysokości 2.700zł na letni wypoczynek i kieszonkowe dla wychowanków, 

3) Pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 14 czerwca 2017r w sprawie wprowadzenia darowizny w kwocie 700zł na działalność jednostki, 

4) Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 2 czerwca 2017r w sprawie wprowadzenia do planu dodatkowo otrzymanych środków zgodnie z wyrokiem sądu w związku z uszkodzeniem elewacji i dodatkowym wynajmem auli w łącznej wysokości 2.200zł i przeznaczenie ich na zakup materiałów i wyposażenia, 

5) Z wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające w wysokości 21.000zł oraz przeniesienia planu wydatków z zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju poprzecznego do przekroju drogowego” w kwocie 100.000zł i przeznaczenia ich na: 
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m.Mostki – 30.000zł, 
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego – 10.000zł, 
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km – 20.000zł, 
- Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul.Żeromskiego w Majkowie – 11.000zł, 
- Zakup ambulansu pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku - Kamiennej – 50.000zł 

Po otwarciu ofert okazało się, że najtańsza oferta na wykonanie mostu w Majkowie znacząco przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie powiatu, w związku z tym postanowiono zrezygnować w tym roku z tego zadania i przeznaczyć środki na budowę chodnika w m. Mostki i na ul.Spokojnej w Skarżysku Kościelnym, gdyż tam również najtańsze oferty przekroczyły zaplanowane kwoty. Poza tym wystąpiły dodatkowe koszty podczas realizacji inwestycji w m.Rędocin i konieczne jest dołożenie kwoty 20.000zł w celu prawidłowego rozliczenia zadania dofinansowanego ze środków unijnych. Niezbędnym jest także zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w m.Majków. Pozostałą kwotę postanowiono przeznaczyć na zakup ambulansu dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku -Kamiennej. 

6) Aneksu do porozumienia z dnia 29 maja 2017r z Gminą Skarżysko Kościelne na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego”, zgodnie z którym kwota dofinansowania z Gminy wzrasta o 10.000zł do kwoty 110.000zł. 

Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska zapytała, czy Radni mają jakieś uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Radny Roman Wojcieszek odnosząc się do informacji dotyczących otrzymania dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie: „Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej, zapytał, jaka jest szansa na zrealizowanie tej inwestycji? 

Radny Grzegorz Małkus stwierdził, że na realizację ul. Ponurego, w budżecie powiatu mamy zabezpieczone środki finansowe w wysokości 5.6 mln zł. Najniższa oferta przetargowa na realizację tego zadania wyniosła jednak 7.1 mln zł. W związku z powyższym ograniczono zakres robót na tej drodze. Zachodzi więc pytanie, czy mimo ograniczonego zakresu prac wystarczy nam środków na zrealizowanie tej inwestycji i czy była robiona symulacja finansowa w tym zakresie. 

Członek Zarządu Powiatu – Anna Leżańska odpowiadając na powyższe pytania stwierdziła, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć w jakiej wysokości zostaną złożone oferty na realizacje ul. Ponurego, przy ograniczonym zakresie robót. Otwarcie ofert na tą drogę nastąpi 19 lipca br. i wówczas wszystko będzie wiadomo. Zaznaczyła, że w związku ze skróceniem odcinka drogi do realizacji do 1,5 km istnieje duża szansa na zrealizowanie tego zadania do końca tego roku. Zaznaczyła, że ceny w przetargach znacznie zdrożały, czego przykładem jest ubiegłoroczna inwestycja tj. ul. Szydłowiecka i ul. Wiejska, która została zrealizowana za 3.2 mln zł, zaś w roku bieżącym oferta przetargowa na ul. Ponurego wyniosła 7.1 mln zł. Podkreśliła, że wszystko będziemy robić, aby powyższa droga została zrealizowana.

Radny Mieczysław Bąk zapytał, jaki scenariusz przewiduje Zarząd Powiatu w momencie złożenia przez firmy oferty na przebudowę ul. Ponurego w wysokości przekraczające nasze możliwości finansowe, np. 6,5 mln zł za 1.5 km drogi.

Członek Zarządu Powiatu - Anna Leżańska zwróciła także uwagę, że na ostatnim spotkaniu mieszkańców ul. Ponurego pojawiły się głosy, że ludzie oczekują zrobienia całości inwestycji, a nie w ograniczonym zakresie, czyli 1,5 km drogi. 

Wicestarosta Powiatu – Artur Berus uzupełniając wyraził zdanie do tej pory w budżecie powiatu, bardzo optymistycznie zabezpieczaliśmy środki finansowe na realizację zadań inwestycje, czyli nie w pełnej wysokości, tylko w 70 % kwoty kosztorysu, według cen z ostatnich lat. W chwili obecnej powyższa sytuacja zweryfikowała dotychczasowe podejście do przyszłego planowania budżetu w tym zakresie. 

Radny Mieczysław Bak zaapelował do Zarządu Powiatu, aby przetargi na wszystkie zadania inwestycyjne były ogłaszane najpóźniej do końca marca. Wskazał, że sytuacja pokazuje, że jeżeli przetargi ogłasza się w miesiącu czerwcu – lipcu, to wykonawcy mają już bardzo dużo zamówień i w ten sposób windują ceny.

Członek Zarządu Powiatu – Anna Leżańska poinformowała, że wszystkie przetargi na realizację dróg są dużo droższe niż w roku poprzednim, a jest to związane min. z tym, że jest realizowana duża inwestycja drogowa, budowa drogi ekspresowej Nr 7. W związku z powyższym znacznie wzrosły ceny kruszywa i asfaltu. Odnosząc się do kwestii czasu ogłaszania przetargów wskazała, że byliśmy przygotowani na ogłoszenie przetargu na ul. Ponurego dużo wcześniej. Jednak opóźnienie z realizacją tej drogi, były związane ze zdjęciem jej z listy rankingowej zadań przewidzianych do realizacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Aby nie stracić dofinansowania musieliśmy się trzymać określonych zasad. Podkreśliła także, że przetargi, które były ogłoszone przez Powiat w miesiącu marcu br. również zostały rozstrzygnięte drożej niż przewidywaliśmy i jest to związane z zaistniałą sytuacją cenową. 

Przewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska podziękowała za wyjaśnienia i w związku z brakiem innych zgłoszeń poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 244/XXXV/2017.  


3. projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” przedstawił Wicestarosta Powiatu – Artur Berus. 
Uzasadniając powyższy projekt poinformował, że Rada Powiatu Skarżyskiego w dniu 28 kwietnia 2015 roku podjęła uchwałę nr 41/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Powiatem Kieleckim, jako Liderem Projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Świętokrzyskiego. Cyfrowy zasób geodezyjny miał być realizowany w ramach projektu „e-Geodezja” z udziałem wkładu własnego na poziomie 15% i miał na celu doprowadzenie do ujednolicenia i przekształcenia do postaci elektronicznej baz danych prowadzonych przez Starostwo. Projekt zakładał wykonanie następujących prac”: 
Modernizację ewidencji gruntów i budynków;
Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT 500;
Utworzenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT; Archiwizację dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Całkowity udział własnych środków pieniężnych w realizacji tego programu miał wynosić maksymalnie 350 tys. zł., a planowany okres realizacji programu obejmował lata 2015-2020. Dnia 21 maja 2015 roku pomiędzy Powiatem Kieleckim zwanym Liderem, a poszczególnymi Powiatami zostało podpisane Porozumienie Partnerskie o wspólnym przedsięwzięciu w projekcie „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. W ramach tego partnerstwa opracowano studium wykonalności na kwotę 6.923 zł. 
W grudniu 2016 roku pojawiły się ze strony Lidera projektu wątpliwości dotyczące kwalifikowania wydatków projektu, czy projekt ma być realizowany w ramach wydatków majątkowych (w założeniu miały to być wydatki majątkowe), czy jako wydatki bieżące. Z interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że powinny to być wydatki bieżące i stanowisko to zostało potwierdzone przez Związek Powiatów Polskich. I z tego też względu na Konwencie Starostów Województwa Świętokrzyskiego 29 marca br. została podjęta decyzja o samodzielnej realizacji projektu przez każdego z Partnerów. W dniu 8 czerwca 2017 roku zostało podpisane Porozumienie w sprawie rozwiązania Porozumienia Partnerskiego zawartego w Kielcach dnia 21 maja 2015 roku. 30 maja 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Świętokrzyskiego w osi priorytetowej 7, działanie 7.1 rozwój e-społeczeństwa, w który wpisuje się projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Nabór wniosków odbędzie się od 30 czerwca do 28 sierpnia 2017 roku. 
Z uwagi na możliwość otrzymania dodatkowych punktów przy realizacji projektów partnerskich Powiat Skarżyski będzie realizował projekt w partnerstwie z Powiatem Starachowickim oraz Powiatem Koneckim. Powiat Skarżyski przyjął na siebie rolę Lidera Projektu. Kontynuując prace zmierzające do przygotowania i realizacji partnerskiego projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” opracowany został wzór uchwały intencyjnej, w sprawie wyrażenia przez Partnerów zgody na przystąpienie do uczestnictwa w projekcie i partycypacji w kosztach jego przygotowania i realizacji. Opracowanie koncepcji i studium wykonalności wymaga zabezpieczenia w budżecie Starostwa kwoty 8 tys. zł. Natomiast całkowity udział własny środków pieniężnych w realizacji tego projektu wyniesie maksymalnie 350 tys. zł. 

Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska zapytała, czy Radni mają jakieś uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Radny Grzegorz Małkus zaznaczył, że wcześniejszy projekt uchwały zakładał udział powiatu skarżyskiego w projekcie partnerskim „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, w którym rolę lidera objął Powiat Kielecki, a partnerami były wszystkie powiatu Województwa Świętokrzyskiego. Przy realizacji tego projektu została opracowana koncepcja i studium wykonalności za kwotę 6.923 zł. W związku z powyższym zapytał, czy do tego obecnego projektu nie można było wykorzystać dotychczasowej koncepcji i studium wykonalności, tylko trzeba opracowywać nową? Wskazał, że praktycznie projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” jest ten sam, także nie zmieniono źródła finansowania. Jedyna różnicą jest zmiana lidera i liczby partnerów. Wskazał, że jedne środki zostały już wydane, a obecnie wydaje się drugie. Żeby nie było to podstawą do zarzutów o niegospodarność. 

Radny Roman Wojcieszek podkreślił, że w uzasadnieniu powyższego projektu uchwały możemy przeczytać, że do poprzedniego projektu partnerskiego, powiat kielecki – lider projektu miał zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące kwalifikowania wydatków projektu, czy projekt ma być realizowany w ramach wydatków majątkowych, czy jako wydatki bieżące. Stanowisko RIO mówi, że nie możemy tego realizować ze środków inwestycyjnych, tylko ze środków bieżących. W związku z tym stwierdził, że równie dobrze mogliśmy realizować poprzedni projekt ze środków bieżących. 

Wicestarosta Powiatu – Artur Berus odpowiadając na powyższe pytania poinformował, że w pierwszym projekcie rolę lidera objął Powiat Kielecki, a partnerami były wszystkie powiatu Województwa Świętokrzyskiego. Niestety Powiat Kielecki zrezygnował z roli lidera i uczestnictwa w tym projekcie. Być może nie miał zabezpieczonych w WPF środków bieżących na ten cel. Powiat Skarżyski takie środki bieżące w wieloletniej prognozie finansowej ma zabezpieczone. Odnosząc się do studium wykonalności stwierdził, że część dotychczasowych zapisów tego dokumentów będzie przydatne i na pewno zostanie wykorzystana. Zarząd Powiatu stwierdził, że jeżeli istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na ten cel, to należy je wykorzystać. W związku z powyższym wspólnie z powiatem starachowickim i powiatem koneckim będziemy ubiegać się o pozyskanie środków na cyfryzację zasobów geodezyjnych. Na chwilę obecną powiat starachowicki podjął już stosowna uchwałę w tej sprawie. Termin składania powyższych projektów upływa z dniem 28 sierpnia br. Realizacja tych projektów jest zasadna. 

Radny Grzegorz Małkus podkreślił, że nikt nie kwestionuje zasadności tych projektów. Jedyną niepokojąca rzeczą jest ponowne wydatkowanie środków na nową koncepcję, skoro te trzy powiatu miały brać udział w poprzedniej edycji projektu. 

Wicestarosta Powiatu zaznaczył, że powiat skarżyski bardzo skrupulatnie wydatkuje środki publiczne. W budżecie powiatu na 2017 rok na realizację tego projektu jest zabezpieczona kwota 50.000 zł. 

Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w dyskusji i w związku z brakiem innych uwag poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  


Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 245/XXXV/2017.  


Ad.pkt.4 Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.  


Przewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska zaprosiła wszystkich zebranych na uroczystości 74 rocznicy pacyfikacji wsi Michniów, które odbędą się 12 lipca o godz. 16.00 w Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie.  
Następnie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek dzisiejszych obrad został wyczerpany. Poprosiła o powstanie z miejsc i zakończyła obrady poprzez wygłoszenie formuły "Zamykam XXXV Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego". 

Godzina zakończenia obrad –14.25  

Protokołował: Łukasz Krawiecki 

Przewodnicząca 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Bożena Bętkowska 

Protokół XXXV-11.07.2017.pdf (120kB) pdf

Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego (28 września 2017)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (5 października 2017, 10:48:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij