Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej
Numer ogłoszenia: 48944 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2524451, faks 041 2524451.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.skarzyski.lo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn: Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej. Długość realizowanego odcinka drogi objętego zadaniem wynosi 2 085 mb, w tym: - ul. Szydłowiecka i Niepodległości - 1223 mb; - ul. Wiejska - 862 mb. Zakres robót obejmuje: ul. Szydłowiecka i Niepodległości: - wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej z MMA; - budowę chodnika; - przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych; - przebudowę i budowę skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi wraz z korektami łuków; - wykonanie stałego oznakowania poziomego oraz pionowego; - regulację urządzeń podziemnych. ul. Wiejska: - skrzyżowanie ul. Sokolej i Wiejskiej w formie ronda o średnicy wyspy 12 m - wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej z MMA; - budowę chodnika; - budowę ścieżki rowerowej; - budowę oświetlenia; - budowę kanalizacji deszczowej; - przebudowę wodociągu; - przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych; -przebudowę i budowę skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi wraz z korektami łuków; - wykonanie stałego oznakowania poziomego oraz pionowego; - regulację urządzeń podziemnych; - przebudowę istniejących zatok postojowych. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót określają: 1) dokumentacja projektowa: - projekty budowlane i wykonawcze obejmujące branże: drogową, elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną - dot. ul. Wiejskiej; - projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa - dot. ul. Szydłowieckiej i Niepodległości; - przedmiary robót obejmujące branże drogową (dot. ul. Szydłowieckiej i Niepodległości) oraz branże drogową, elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną (dot. ul. Wiejskiej); - Pozwolenie na budowę (Decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 21.11.2014 r. Znak: AB.6740.1.275.2014.MP; 2) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jedynie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. innych/ równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca. Zaleca się, by wycena oferty poprzedzona była wizją lokalną w celu uwzględnienia wszystkich kosztów i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.31.00.00-3, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej: - dwie roboty budowlane polegające na budowie (rozbudowie, odbudowie) lub przebudowie drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych w technologii bitumicznej i o wartości robót min. 3 000 000,00 zł brutto każda. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie powyższego warunku w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonania robót (data spisania protokołu odbioru lub inny równoważny dokument).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownikiem budowy i kierownikami robót posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi określone ustawą z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278) w następujących specjalnościach: - inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (kierownik budowy); - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (kierownik robót w branży wodociągowo-kanalizacyjnej); - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (kierownik robót w branży elektrycznej) oraz przedłoży oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający dopuszcza posiadanie odpowiadających powyższym uprawnieniom innych ważnych uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). Zamawiający dopuszcza pełnienie jednocześnie funkcji kierownika budowy i/lub kierownika(ów) robót przez jedną osobę pod warunkiem posiadania uprawnień w wymaganych specjalnościach.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo, jeżeli osoba/y podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza 3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego rodzaj/zakres, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Ponadto, w sytuacji gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem; d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne dla stron postanowienia umowy, w tym szczegółowe zasady zawierania umów o podwykonawstwo zostały zawarte w projekcie umowy - załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy: I. Zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w przypadku wystąpienia niezależnych od wykonawcy okoliczności, w szczególności zaś: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub sztuką budowlaną - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy, c) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, d) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne, niezależne od woli stron, mające bezpośredni wpływ na terminowość realizacji robót, e) wystąpienia przestojów i opóźnień ze strony Zamawiającego, f) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności. 2. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wniosek wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks do umowy. II. Zmiany dotyczące zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający dopuszcza zmiany zakresu rzeczowego w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych a także w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane) w okolicznościach i na warunkach określonych w § 1 ust. 6, 7, 8, 9 i 10 umowy, b) zmiany ilości robót wynikających z obmiaru w stosunku do przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. III. Zmiany dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy: 1. Wynagrodzenie może ulec zmianie w związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa wyżej (pkt II). W takim przypadku rozliczenie robót nastąpi zgodnie z postanowieniami § 10 umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT. IV. Zmiany dotyczące kierownika budowy (kierownika robót): Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy (robót) na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy (kierownika robót) będzie wymagała sporządzania aneksu do umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy (robót) będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. V. Zmiany dotyczące podwykonawcy: W przypadku nie wskazania w ofercie części zamówienia przewidzianej do powierzenia podwykonawcy lub zmiany części przewidzianej do powierzenia podwykonawcy Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.skarzyski.lo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20 tel/fax: 41 25-24-451 e-mail: zdp@skarzysko.powiat.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego mieszcząca się w budynku Starostwa Powiatowego ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój 413 (IV piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ .doc (86kB) zip
Załącznik nr 1 Formularz Oferty.doc (53kB) word
Załącznik nr 2-1 Kosztorys ofertowy ul. Szydłowiecka i Niepodległości.pdf (92kB) pdf
Załącznik nr 2-2 Kosztorys ofertowy ul. Wiejska.rar (1781kB) rar
Załącznik nr 2-3 Zbiorcze zestawienie robót.docx (14kB) word
Załącznik nr 3-1 Przedmiar robót ul. Szydłowiecka i Niepodległości.pdf (205kB) pdf
Załącznik nr 3-2 Przedmiar robót ul. Wiejska.rar (2435kB) rar
Załącznik nr 3-3 Dokumentacja ul. Szydłowiecka i ul. Niepodległości
Załącznik nr 3-4 Dokumentacja ul. Wiejska
Załącznik nr 3-5 Pozwolenie na budowe.zip (2582kB) zip
Załącznik nr 4 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp.doc (45kB) word
Załącznik nr 5 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp.doc (33kB) word
Załącznik nr 6 Wykaz robót.doc (17kB) zip
Załącznik nr 7 Wykaz osób.doc (38kB) word
Załącznik nr 8 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc (29kB) word
Załącznik nr 9 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc (63kB) word
Załącznik nr 10 Projekt umowy docx.doc (193kB) word


17.03.2016 Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ.pdf (118kB) pdf
Aneks do warunków technicznych.pdf (10kB) pdf
SST - D05.03.26 d.pdf (1088kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (13kB) word

18.03.2016 Wyjaśnienia.pdf (120kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mrek Czyż (4 marca 2016)
Opublikował: Ewa Kasprzyk (4 marca 2016, 12:07:51)

Ostatnia zmiana: Ewa Kasprzyk (18 marca 2016, 15:23:02)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2122