Zarządzenie nr 13/2021Starosty Skarżyskiegoz dnia 19 lutego 2021w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Centrum Seniora" w Skarżysku-Kamiennej w 2021 roku

Zarządzenie nr 13/2021
Starosty Skarżyskiego
z dnia 19 lutego 2021


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Centrum Seniora" w Skarżysku-Kamiennej w 2021 roku

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369)
zarządzam, co następuje:
                                                      § 1.
Ustala się w 2021 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy
Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7 w wysokości
4.200,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście 00/100).
                                                     § 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Centrum
Seniora” w Skarżysku-Kamiennej.
                                                    § 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało
opublikowane.

                                                                                            Starosta Skarżyski
                                                                                     .......................................

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (187kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Ilona Sadkowska
Opublikował: Anna Cisowska (23 lutego 2021, 11:42:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76