Zarządzenie nr 67/2020Starosty Skarżyskiegoz dnia 12 października 2020w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz kontroli i obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej" osi 7 "Sprawne usługi publiczne" objętego RPOWŚ na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 67/2020
Starosty Skarżyskiego
z dnia 12 października 2020


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz kontroli i obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej" osi 7 "Sprawne usługi publiczne" objętego RPOWŚ na lata 2014-2020


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 i z 2020r. poz.568), art. 40 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz     z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), §19 ust. 2 rozporządzenia z dnia 13 września 2017r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) i art. 34 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz.920).
 
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
 
                                                 §1
Zmienia się wykaz osób uczestniczących w realizacji projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
                                                § 2
Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu.
 
                                                 §3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                               Starosta Skarżyski
 
                                                                     Artur Berus
  Zarządzenie (374kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Wrona
Opublikował: Ewelina Magdziarz (15 października 2020, 13:23:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65