Zarządzenie nr 66/2020Starosty Skarżyskiegoz dnia 12 października 2020w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Skarżyskim, Powiecie Koneckim i Powiecie Starachowickim" w ramach projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"

Zarządzenie nr 66/2020
Starosty Skarżyskiego
z dnia 12 października 2020


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Skarżyskim, Powiecie Koneckim i Powiecie Starachowickim" w ramach projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"

 
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 1086 ), oraz § 2 ust. 2 Uchwały
Nr 49/96/2020  Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2020r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Skarżyskim, Powiecie Koneckim i Powiecie Starachowickim ” w ramach projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”
 
            z a r z ą d z a m ,  c o   n a s t ę p u j e:
 
                                                        § 1
1.    Powołuję komisję przetargową z ramienia Lidera Projektu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Skarżyskim, Powiecie Koneckim i Powiecie Starachowickim” w ramach projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.
2.    Zakres zadań komisji oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej do przeprowadzania przez Powiat Skarżyski postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej
w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, zatwierdzony Uchwałą Nr 16/39/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 kwietnia 2014r.
 
                                                         § 2
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone przez komisję przetargową w składzie:
1.    Grzegorz Turek – Przewodniczący komisji,
2.    Dariusz Chojnacki – Zastępca Przewodniczącego komisji,
3.    Barbara Dygas – Sekretarz,
4.    Katarzyna Dąbrowska - Członek komisji,
5.    Cezary Przeworski - Członek komisji,
6.    Bogdan Hełmiński – Kierownik Projektu – Członek komisji.
oraz przy udziale pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich oraz Starostwa Powiatowego w Starachowicach, powołanych odrębnymi aktami.
 
                                                     § 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji.
 
                                                     § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                   Starosta Skarżyski

                                                                        Artur Berus
Zarządzenie (219kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Dąbrowska
Opublikował: Ewelina Magdziarz (15 października 2020, 12:39:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62