Zarządzenie nr 65/2020Starosty Skarżyskiegoz dnia 6 października 2020w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 65/2020
Starosty Skarżyskiego
z dnia 6 października 2020


w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej


Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych       z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374[1]), art. 34 ust.1 ustawy        z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920),

Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
 
 
                                                             § 1.
W celu przeciwdziałania COVID-19 oraz ze względu na czasową potrzebę dostosowania formy organizacji pracy, ustalam w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej zasady wykonywania przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
 
                                                             § 2.
1. Pracownik wykonuje pracę w formie pracy zdalnej:
1)na polecenie pracodawcy złożone w formie pisemnej lub elektronicznej (wzór polecenia stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia),
2)po uzyskaniu od pracodawcy zgody na wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej (wzór wniosku dla pracownika o umożliwienie wykonywania pracy zdalnej stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia).
2.Pracę zdalną może wykonywać pracownik, który posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz gdy pozwala na to rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
3.Pracownik wykonuje pracę zdalną przez czas oznaczony wskazany przez pracodawcę.
4.Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie lub zgodę na wykonywanie pracy zdalnej.
 
                                                           § 3.
1. Praca zdalna może być realizowania z wykorzystaniem służbowego lub prywatnego sprzętu.
2. Pracodawca zapewnia sprzęt do pracy zdalnej w miarę posiadanych możliwości.
3. W przypadku korzystania przez pracownika z prywatnego sprzętu podczas pracy zdalnej, pracodawca nie ponosi kosztów wykorzystania tego sprzętu, ani kosztów używanych przez pracownika materiałów.
4. W przypadku korzystania przez pracownika ze sprzętu służbowego za jego prawidłowe przekazanie i zwrot (udokumentowanie) odpowiada Zespół Informatyczny.
5. Za pobrany sprzęt służbowy pracownik ponosi pełną odpowiedzialność.
 
                                                            § 4.
1.Bezpośredni przełożony pracownika lub inna wyznaczona przez pracodawcę osoba jest zobowiązany do organizowania pracy w taki sposób, aby umożliwić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, w szczególności do przekazywania pracownikowi zadań do wykonania, udzielania pracownikowi informacji merytorycznych w sposób umożliwiający pracownikowi wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej, w szczególności przy  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2.Bezpośredni przełożony lub inna wyznaczona przez pracodawcę osoba kontrolują wykonywanie przez pracownika pracy w formie zdalnej oraz żądają od pracownika informacji     o jej wynikach.
 
                                                           § 5.
1. Pracownik wykonuje pracę zdalną w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym   z pracodawcą. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy zgodnie z treścią umowy łączącej go z pracodawcą oraz zakresem obowiązków.
2. Pracownik wykonujący pracę zdalną jest zobowiązany do:
1) pozostawania dyspozycyjnym dla pracodawcy w obowiązujących pracownika godzinach pracy, przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
2)bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy bezpośredniemu przełożonemu,
3)potwierdzania obecności w pracy poprzez przedłożenie listy obecności  pracownikowi ds. kadr w pierwszym dniu po zakończeniu pracy zdalnej, nie rzadziej niż po upływie każdego kolejnego miesiąca wykonywania pracy zdalnej (wzór listy obecności stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia),
4) dbałości o przekazany sprzęt udostępniony przez pracodawcę do świadczenia pracy zdalnej oraz rozliczenia się z jego pobrania niezwłocznie po powrocie do pracy
w siedzibie pracodawcy.
3. Pracownik ma prawo do wsparcia technicznego ze strony pracodawcy. Pracownik niezwłocznie zgłasza pracodawcy wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie.
4. Pracownik zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 
 
 
                                                              § 6.
1.Pracownik zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do sprzętu służbowego lub prywatnego wykorzystywanego do wykonywania pracy zdalnej oraz posiadanych danych i informacji (w tym także znajdujących się na nośnikach papierowych) przed osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi, a także przed ich zniszczeniem lub zgubieniem.
2.Wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień polityki bezpieczeństwa informacji przyjętej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej wraz z dokumentami powiązanymi.
 
                                                              § 7.
1.Praca zdalna jest wykonywana przez czas określony w poleceniu pracodawcy. Pracodawca może dowolnie kształtować okres wykonywania pracy zdalnej, uwzględniając stopień zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19 na danym obszarze.
2.Przed przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik zapoznaje z treścią niniejszego zarządzenia, co potwierdza pisemnym lub elektronicznym oświadczeniem
i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Zarządzenia.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie znajdują wewnętrzne procedury obowiązujące u pracodawcy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4.Praca zdalna nie stanowi telepracy, o której mowa w art. 675-6717 Kodeksu pracy
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
 
                                                              § 8.
Zarządzenie obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.
 
                                                               § 9.
Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia sprawują Członkowie Zarządu Powiatu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy                                 i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska.
 
                                                              § 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                              STAROSTA SKARŻYSKI
 
                                                                                                        Artur Berus
  Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (35kB) word
  Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (961kB) pdf  
 


[1] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639.


metryczka


Odpowiada za treść: Karina Wiśniewska
Opublikował: Anna Cisowska (6 października 2020, 10:28:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 408