Zarządzenie nr 36/2020Starosty Skarżyskiegoz dnia 24 czerwca 2020w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastruktury komunalnej na terenie Powiatu Skarżyskiego powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmsferycznych

Zarządzenie nr 36/2020
Starosty Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastruktury komunalnej na terenie Powiatu Skarżyskiego powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmsferycznych

na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 57 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 5/9/2020 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. oraz § 2 Zarządzenia Nr 35/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego w infrastrukturze komunalnej

 

Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych
w infrastrukturze komunalnej na terenie Powiatu Skarżyskiego powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1)      Tadeusz Bałchanowski _ przewodniczący Komisji,

2)      Roman Derra – Członek Komisji

3)      Sebastian Kamiński – Członek Komisji.

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1)      szacowanie wielkości strat w infrastrukturze komunalnej poprzez wizje w terenie
w możliwie krótkim terminie, jednak nie później niż  w terminie 2 miesięcy od dnia występowania zdarzenia klęskowego innego niż powódź. W przypadku powodzi, tj. zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących i stojących      w terminie 2 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód,

2)      sporządzenie protokołu strat zgodnie z wzorem, o którym mowa w Procedurze szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk na terenie województwa świętokrzyskiego, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 35/2017 z dnia 31 marca 2017 r. oraz przesłanie go do Wydziału Infrastruktury
i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

3)      udział przedstawiciela Komisji w weryfikacji dokonywanej przez Prezydium Komisji Wojewódzkiej.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenie powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi  życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Starosta Skarżyski

 

Artur Berus
Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (14kB) word                                                                                       

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Nosowicz
Opublikował: Anna Cisowska (30 czerwca 2020, 10:32:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50