Zarządzenie nr 83/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 27 listopada 2019w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie działań upamiętniających miejsce zbiorowej mogiły w lesie na Brzasku, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn."Miejsce pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" - zadanie nr 1 i zadanie nr 2

Zarządzenie nr 83/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie działań upamiętniających miejsce zbiorowej mogiły w lesie na Brzasku, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn."Miejsce pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" - zadanie nr 1 i zadanie nr 2


Na   podstawie  art. 34 ust. 1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r.  o  samorządzie  powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz § 11 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, zatwierdzonego Uchwałą Nr 8/19/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2019 r.
 
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
 
                                                         § 1.
Powołuję Zespół Zadaniowy do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie działań upamiętniających miejsce zbiorowej mogiły w lesie na Brzasku, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” – zadanie nr 1 i zadanie nr 2 w następującym składzie:
1)        Beata Wojciechowska – kierownik Referatu ds. Promocji – koordynator Zespołu,
2)        Łukasz Wisowaty – inspektor Referatu ds. Promocji,
3)        Katarzyna Ciok – inspektor Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej,
4)        Anna Dąbek – inspektor Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej,
5)        Mariusz Mielczarek – inspektor Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.
                                                         § 2.
1.   Do zadań koordynatora Zespołu należy w szczególności koordynowanie prac  Zespołu      i bieżąca współpraca z pracownikami Wydziału Inwestycji, Mienia i  Obsługi  Gospodarczej          w zakresie dotyczącym ustalenia zakresu i kosztorysu robót remontowych, budowlanych lub konserwatorskich związanych z mogiłą na Brzasku oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na prace inwestycyjne.
2.   Do zadań pracowników Referatu ds. Promocji należeć będzie w szczególności przygotowanie spójnej koncepcji wniosku dla zadania nr 1 i zadania nr 2, zgodnie z kryteriami oceny wartości wniosków - merytorycznymi, strategicznymi i organizacyjnymi, o których  mowa   w Regulaminie naboru, stanowiącym załącznik do ogłoszenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2019 r.
3.   Do zadań pracowników Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej należeć będzie w szczególności ustalenie zakresu i kosztorysu robót remontowych, budowlanych lub konserwatorskich związanych z mogiłą na Brzasku oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na prace inwestycyjne, a także pomoc w poprawnym złożeniu wniosku w systemie EBOI.
                                                         § 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi Zespołu.
                                                         § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
                                                                                           Starosta Skarżyski
                                                                                               Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (19kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Nosowicz
Opublikował: Anna Cisowska (28 listopada 2019, 10:52:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140