Zarządzenie nr 69/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 30 września 2019w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski

Zarządzenie nr 69/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 30 września 2019


w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 oraz z 2019r. poz. 1571 i 1815) oraz § 1 ust. 10 Uchwały Nr 13/37/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019
zarządzam, co następuje:
                                                         § 1
1. Ustalam skład osobowy Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski:
1. Pani Katarzyna Bilska – Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, Przewodnicząca Komisji 2. 2. Pani Barbara Kocia – Przedstawiciel Komisji Oświaty,Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Skarżyskiego
3. Pan Jerzy Krawczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego
4. Pani Grażyna Nowak – Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
5. Pani Iwona Kotarska – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
6. Pan Piotr Czajkowski – Przedstawiciel OPZZ „Konfederacja Pracy”
7. Pani Agnieszka Gębska - Przedstawiciel OMZZ „Razem”
8. Pani Agnieszka Marczewska - Przedstawiciel Związek Zawodowy „Oświata”

                                                          § 2
1. Zadaniem Komisji jest kwalifikowanie wniosków złożonych w terminie do 15 września 2019 roku przez uprawnionych nauczycieli i wnioskowanie do Starosty Skarżyskiego o zatwierdzenie propozycji podziału środków przeznaczonych na dopłaty do dofinansowania doskonalenia zawodowego uprawnionych nauczycieli. 2. Podział środków winien być dokonany w ramach środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok.
                                                           § 3
Praca Komisji winna być dokonana w oparciu i na zasadach określonych Uchwałą Nr 13/37/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności        i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019
                                                          § 4
Przygotowanie wniosków i skompletowanie dokumentów pod obrady Komisji powierza się Pani Katarzynie Bilskiej – Członkowi Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
                                                          § 5
Komisja winna zakończyć pracę w terminie do 31 października 2019 roku.
                                                          § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        Starosta Skarżyski
                                                                                            Artur Berus
Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (23kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Irmina Stochmal-Buczek
Opublikował: Anna Cisowska (2 października 2019, 12:19:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176