Zarządzenie nr 68/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 30 września 2019w sprawie powołania imiennego składu Komisji opiniującej wnioski o nagrody Starosty Skarżyskiego

Zarządzenie nr 68/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 30 września 2019


w sprawie powołania imiennego składu Komisji opiniującej wnioski o nagrody Starosty Skarżyskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 oraz z 2019 r. poz.1571 i 1815) oraz § 15 Regulaminu przyznawania nagrody Starosty Skarżyskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz nagrody Dyrektora Szkoły dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/XIV/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2007 roku z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr 84/IX/2011 z 30-06-2011 roku)
zarządzam co następuje:
                                                             § 1
W skład Komisji opiniującej wnioski o nagrody Starosty Skarżyskiego powołuje się nw. osoby:
1. Katarzyna Bilska - Przewodniczący Komisji
2. Barbara Kocia - Przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Skarżyskiego,
3. Jerzy Krawczyk - Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego,
4. Grażyna Nowak - Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego,
5. Iwona Kotarska - Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.
6. Agnieszka Gębska - OMZZ ”Razem",
7. Piotr Czajkowski - OPZZ “Konfederacja Pracy”
8. Agnieszka Marczewska - Związek zawodowy "Oświata"
                                                              § 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Pani Katarzynie Bilskiej – Członkowi Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
                                                              § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                        Starosta Skarżyski

                                                                                            Artur Berus
Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (22kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Renata Pacek
Opublikował: Anna Cisowska (2 października 2019, 12:05:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132