Zarządzenie nr 60/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 12 sierpnia 2019w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 60/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 12 sierpnia 2019


w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a i art. 13 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348
oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801 i 1309), w związku z wnioskiem PGE Dystrybucja S. A.          z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
 
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
 
                                                            § 1
1. Ustanawia się służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Rejowskiej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obr. 0011 Górna Kamienna, arkusz 15) jako działka
nr 172/29, objętej księgą wieczystą Nr KI1R/00013872/9, polegającej na prawie korzystania
z nieruchomości obciążonej, na której znajdować się będą urządzenia elektroenergetyczne
tj.: złącze kablowe średniego napięcia 15kV 4 polowe oraz urządzenia powiązane o łącznej powierzchni służebności przesyłu 27 m2 – pas służebności o wymiarach 3m × 9m, polegającej
w szczególności na prawie do utrzymywania na niej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesyłu energii elektrycznej za ich pośrednictwem, prawie dostępu i dojazdu (całodobowego) do nich z niezbędnym sprzętem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli, przeglądów, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontażu. Ww. pas służebności będzie przebiegał przy granicy przedmiotowej nieruchomości z działką nr 172/30.
2. Służebność ustanawia się na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
3. Przedmiotowe zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej o ustanowienie służebności przesyłu. Koszty aktu notarialnego ponosi PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą
w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 
                                                             § 2
1.  Ustala się jednorazowe wynagrodzenie, z tytułu obciążenia nieruchomości, o której mowa
w § 1 ust. 1, w wysokości 3.567,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem 00/100), w tym podatek VAT w stawce 23% w wysokości 667,00 zł (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt siedem 00/100).
2.Wniesienie opłaty określonej w ust. 1 warunkuje podpisanie aktu notarialnego na okoliczność ustanowienia służebności przesyłu.
 
                                                             § 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami.
 
                                                            § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                          Starosta Skarżyski
  
                                                                                                Artur Berus
 
  Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (37kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Justyna Wikło
Opublikował: Anna Cisowska (25 września 2019, 14:14:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79