Zarządzenie nr 54/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 10 lipca 2019w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 54/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 10 lipca 2019


w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a i art. 13 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801 i 1309), w związku z wnioskiem NEXERA Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 29, 00 – 867 Warszawa,
 
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
                                                          § 1
1.Ustanawia się służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Występa, gmina Łączna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0011 Występa, gm. Łączna jako działka nr 127/3, objętej księgą wieczystą Nr KI1R/00034981/9, polegającej na prawie korzystania z pasa służebności, niezbędnego do budowy przyłącza telekomunikacyjnego w postaci rurociągu teletechnicznego – rura 1 × RHDPE fi 50 mm – przeznaczonego do zaciągu światłowodu o długości przyłącza 91 m, biegnącego wzdłuż południowej i wschodniej granicy ww. działki w pasie szerokości 2m oraz na prawie wykonywania w przyszłości czynności związanych z eksploatacją, remontami i usuwaniem ewentualnych awarii urządzeń (wraz ze strefą ochronną urządzeń). Powierzchnia gruntu konieczna do ułożenia urządzeń oraz wykonywania w przyszłości czynności związanych             z eksploatacją, remontami i usuwaniem ewentualnych awarii urządzeń (wraz ze strefą ochronną) wynosi – 91 m × 2 m = 182 m2.
2. Służebność ustanawia się na rzecz NEXERA Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 29, 00 – 867 Warszawa.
3. Przedmiotowe zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej o ustanowienie służebności przesyłu. Koszty aktu notarialnego ponosi NEXERA Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 29, 00 – 867 Warszawa.
 
                                                         § 2
1. Ustala się jednorazowe wynagrodzenie, z tytułu obciążenia nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, w wysokości 1.371,45 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt jeden 45/100), w tym podatek VAT w stawce 23% w wysokości 256,45 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt sześć 45/100).
2. Wniesienie opłaty określonej w ust. 1 warunkuje podpisanie aktu notarialnego
na okoliczność ustanowienia służebności przesyłu.
 
                                                         § 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru       i Gospodarki Nieruchomościami.
 
                                                        § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                      Starosta  Skarżyski
                                                                                            Artur Berus
 
Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (46kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Justyna Wikło
Opublikował: Anna Cisowska (20 sierpnia 2019, 12:33:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220