Zarządzenie nr 52/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 4 lipca 2019w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Zarządzenie nr 52/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 4 lipca 2019


w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego


Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015r.
w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015r, poz. 1829), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa i powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850) w celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego oraz zapewnienia osiągnięcia wysokich efektów szkoleniowych, zarządza się, co następuje:
   
 
                                                             § 1.
Zgodnie z Planem szkolenia obronnego na 2019 rok w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej zostanie przeprowadzone ćwiczenie obronne na temat „Kierowanie przez Starostę podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi w czasie osiągania  gotowości obronnej czasu kryzysu w sytuacji  zagrożenia atakiem terrorystycznym”.
 
                                                            § 2
Powiatowe ćwiczenie obronne zostanie przeprowadzone  w jednym  etapie w trzech  fazach        w dniu  27 września br. zgodnie z „Planem przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego”.
 
Faza I – Sprawdzenie gotowości do działań wybranych elementów podsystemu obronnego powiatu.   Faza II -Organizacja pracy nad wypracowaniem decyzji Starosty.
Faza III -Ćwiczenie praktyczne wydzielonych służb, uczestników ćwiczenia w sytuacji wystąpienia ataku terrorystycznego.
 
                                                            § 3.
Jako cele szkoleniowe w powiatowym ćwiczeniu obronnym przyjmuje się:
 
1)      Sprawdzenie gotowości do działania wybranych elementów podsystemu obronnego powiatu do zapoczątkowania realizacji zadań w czasie osiągania gotowości obronnej czasu kryzysu.
2)      Kierowanie SP i podległymi jednostkami organizacyjnymi podczas realizacji zadań         w czasie osiągania gotowości obronnej czasu kryzysu.
3)      Przygotowanie Naczelników Wydziałów Starostwa oraz kierowników podległych, nadzorowanych i współdziałających jednostek organizacyjnych do realizacji zadań obronnych     i ochrony ludności oraz podejmowania decyzji kierowania podległymi jednostkami organizacyjnymi we współdziałaniu  z gminami.
4)      Doskonalenie obsady stałego dyżuru, w realizacji zadań związanych z procesem osiągania wyższych stanów gotowości obronnej czasu kryzysu, ze szczególnym uwzględnieniem procedur przekazywania zadań i zbierania informacji o stanie ich realizacji.
5)      Zgrywanie działań podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych w realizacji zadań ochronno-ratowniczych na terenie powiatu.
 
 
                                                         § 4.
Do udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym powołuję:
-         Wicestarostę Skarżyskiego,
-         Sekretarza Powiatu Skarżyskiego,
-         Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego w Bliżynie, Skarżysku Kościelnym  i  Suchedniowie ,
-         Naczelników poszczególnych  wydziałów Starostwa,
-         Obsady personalne Stałego Dyżuru Starosty Skarżyskiego, Burmistrza   Suchedniowa , Wójta Gminy Bliżyn i Wójta Gminy Skarżysko Kościelne,
-         Obsadę Stanowiska Kierowania Starosty.
-         kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego PSP, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
-         przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku- Kamiennej,
      przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej ,
-         siły i środki działające w systemie ochrony ludności – według decyzji właściwych organów,
-         inne osoby wytypowane przez kierowników jednostek – uczestników ćwiczenia.
 
                                                       § 5.
W celu przygotowania i właściwego kierowania ćwiczeniem wyznaczam:
1.      Kierownika ćwiczenia – ćwiczeniem będę kierował osobiście,
2.      Zastępcę Kierownika  – Wicestarostę Skarżyskiego,
3.   Zespół autorski ćwiczeń w składzie:
- Sekretarz Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
- Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego,
- Inspektor ds. Obronnych w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego
 
 
                                                      § 6.
Opracowanie ćwiczenia obronnego powierzam Kierownikowi ds. Zarządzania Kryzysowego – według moich wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia.
 
 
                                                      § 7.
Dokumentację ćwiczenia obronnego należy przedstawić:
1.      do zatwierdzenia do dnia 12 sierpnia 2019 r.
2.      do akceptacji przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach do dnia 16 sierpnia 2019 r.
 
 
                                                      § 8.
Kierownika ds. Zarządzania Kryzysowego, oraz inspektora ds. Obronnych czyni się odpowiedzialnym za:
- Powiadomienia uczestników ćwiczenia obronnego o terminie i miejscu przeprowadzenia
ćwiczenia, w tym przygotowanie i przeprowadzenie głównej konferencji planistycznej.
-   Dokonania przeglądu i skompletowania dokumentacji ćwiczebnej.
-   Przeprowadzenie instruktażu z uczestnikami ćwiczenia.
-   Przygotowanie miejsca prowadzenia ćwiczenia obronnego.
-   Zabezpieczenie materiałowe i logistyczne.
-   Opracowanie i przedstawienie sprawozdania z prowadzonego ćwiczenia obronnego,             z uwzględnieniem wniosków przesłanych przez Burmistrza Suchedniowa, Wójta Gminy, Bliżyn, Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, uczestników ćwiczenia.
 
                                                     § 9.
Uczestnicy ćwiczenia – do czasu rozpoczęcia ćwiczenia, każdy według kompetencji:
1.      Uaktualnią posiadaną dokumentację obronną dotyczącą ćwiczenia.
2.      Przygotowują podległe jednostki organizacyjne pod względem teoretycznym
i praktycznym do udziału w ćwiczeniu.
3.      Zapewnią udział w ćwiczeniu sił i środków przewidzianych w planach.
 
 
                                                    § 10.
 
W terminie do 03 października br. uczestnicy ćwiczenia obronnego prześlą sprawozdanie 
z ćwiczenia obronnego do Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa, uwzględniając:
-       ocenę działania podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych oraz zespołów funkcjonalnych zaangażowanych w realizację poszczególnych zadań,
-       ocenę i stopień zrealizowania zadań, będących problematyką ćwiczenia obronnego,
-       zestawienie sił i środków zaangażowanych w ćwiczenie.
 
 
                                                    § 11
Burmistrz Suchedniowa, Wójt Gminy Bliżyn i Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zapewnią uruchomienie stałych dyżurów oraz Zespołów Zarządzania Kryzysowego.
 
                                                    § 12
Zobowiązuję Kierownika ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej do:
1.      W terminie do dnia 08 października 2019 roku opracuje i przedstawi mi do akceptacji sprawozdanie z ćwiczenia obronnego, w którym uwzględni:
-        ocenę działania zespołów funkcjonalnych zaangażowanych w realizację poszczególnych zadań,
-        ocenę i stopień zrealizowania zadań, będących problematyką ćwiczenia obronnego,
-        zestawienie ilości sił i środków zaangażowanych w ćwiczeniu oraz kalkulacje faktycznie poniesionych kosztów,
-        wnioski i propozycje do uwzględnienia w kolejnych ćwiczeniach.
2.      W terminie do dnia 11 października 2019 roku prześle opracowane sprawozdanie do Wojewody Świętokrzyskiego.
 
 
                                                    § 13
Omówienie powiatowego ćwiczenia obronnego nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego
 w dniu 27 września 2019 roku. W omówieniu udział weźmie kadra kierownicza komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego i Urzędów Gmin oraz kierownicy jednostek organizacyjnych uczestniczących w ćwiczeniach.
 
                                                     § 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia:
Wytyczne do opracowania dokumentacji – zał. nr 1

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (21kB) word
 

metryczka


Odpowiada za treść: Jacek Krzepkowski
Opublikował: Anna Cisowska (17 lipca 2019, 13:33:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290