Zarządzenie nr 49/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 25 czerwca 2019w sprawie w sprawie: określenia zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie nr 49/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie w sprawie: określenia zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 
(Dz.U. z 1998 r. Nr 148 poz. 973)
 
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje 
 
§ 1 
1.      Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitor ekranowy przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej tj. badań: wstępnych, okresowych lub kontrolnych otrzymają orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) od lekarza medycyny pracy o potrzebie stosowania takich okularów podczas pracy przy monitorze ekranowym.
2.      Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje, jeżeli pracownik użytkuje podczas pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy tj. co najmniej 4 godziny dziennie.
3.      Jeżeli lekarz specjalista w wyniku badań okulistycznych, zaleci stosowanie przy obsłudze monitora ekranowego zamiast okularów korygujących wzrok soczewki kontaktowe, refundacja kosztów ich zakupu następuje zgodnie niniejszym Zarządzeniem, na takich samych zasadach, jakie zostały przewidziane dla refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
4.      Refundacja soczewek kontaktowych jest możliwa jedynie w przypadku jeśli lekarz specjalista zaleci ich stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów korekcyjnych. Takie zalecenie powinno zostać wydane, w przypadku gdy skorygowanie wady wzroku pracownika nie jest możliwe przy pomocy okularów.
§ 2 
1.      Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje pracownikowi
do wysokości 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych) brutto, nie częściej, niż raz na dwa lata.
2.      W przypadku, gdy wartość faktury będzie mniejsza od kwoty wymienionej w ust. 1, to zwrot kosztów przysługuje do wysokości kwoty określonej na fakturze.
§ 3 
Podstawą refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok jest przedłożenie
przez pracownika wymienionych poniżej dokumentów:
a)      orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) o konieczności używania okularów do pracy
przy obsłudze monitorów ekranowych, wydane przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników Starostwa,
b)      przedłożenie faktury VAT wystawionej imiennie na pracownika za nabycie okularów korygujących wzrok
c)      wniosek (zatwierdzony przez przełożonego oraz pracownika bhp) skierowany do Starosty
 o dofinansowanie zakupu okularów – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
 
 
§ 4 
W przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność wymiany szkieł w okresie wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania
ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych oraz refundację kosztów zakupu okularów.
Refundacja taka dokonana jest do kwoty wymienionej w § 2, nie częściej niż jeden raz na dwa lata.
§ 5 
W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których zakup został zrefundowany, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów korygujących wzrok.
§ 6 
Traci moc Zarządzenie Nr 22/2009 Starosty Powiatu Skarżyskiego z dnia 08 czerwca 2009 r.                    w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych
 w monitory ekranowe.
§ 7 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu
 
§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2019 roku.
 
 
                                                                                               Starosta Skarżyski
 
                                                                                                     Artur Berus 
  Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (14kB) word
  Załącznik nr.1 do Zarządzenia nr.49 (12kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Renata Materek
Opublikował: Edyta Ucińska (28 czerwca 2019, 13:55:03)

Ostatnia zmiana: Edyta Ucińska (28 czerwca 2019, 13:59:16)
Zmieniono: Zmiana formatu nr. zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 230