Zarządzenie nr 47/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 10 czerwca 2019w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych do zabezpieczenia Akcji Kurierskiej

Zarządzenie nr 47/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 10 czerwca 2019


w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych do zabezpieczenia Akcji Kurierskiej

Na podstawie art.60 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowi
ązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r poz.1459 z źn. zm.), § 17 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej ( Dz. U. 2014r. poz.3),oraz zarządzenia Nr 51/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa świętokrzyskiego zarządza się co następuje:


§ 1

Dla zapewnienia obsady personalnej Akcji Kurierskiej wyznaczam niżej wymienionych pracowników Starostwa Powiatowego na następujące funkcje:

KIERUJĄCY AKCJĄ KURIERSKĄ:

- Agnieszka KŁĘBEK – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego,

- Katarzyna GELLER – Kierownik w Referacie ds. Mienia i Obsługi   Gospodarczej,

KURIER WYKONAWCA:

- Agnieszka ZBROSZCZYK – Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

- Magdalena WILK – Inspektor w Referacie ds. Promocji,

- Urszula WRONA – Kierownik w Referacie Finansów i Planowania Budżetu, -Anna MAKOCKA – Inspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami,

- Anna CISOWSKA – Inspektor w Referacie ds. Organizacyjnych                     i Obywatelskich,

- Ewelina GLUZA – Inspektor w Zespole ds. Polityki Społecznej i Senioralnej.
KURIER:

-Zbigniew KOCHAŃSKI – Kierownik Referatu Uprawnień do Kierowania      i Transportu,

- Łukasz KRAWIECKI – Inspektor Biura Rady Powiatu,

- Mariusz LISOWSKI – Inspektor w Referacie Uprawnień do Kierowania i Transportu,

- Janusz MIK – Inspektor w Referacie ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej ,

-Zbigniew MULARCZYK – Konserwator w Referacie ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej


KURIER ŁĄCZNIK:

- Grzegorz SŁAWIŃSKI - Kierowca samochodu służbowego w Referacie ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej,

- Dariusz ZALEGA – Specjalista w Referacie ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej,
-
Łukasz WISOWATY – Podinspektor w Referacie ds. Promocji.


                                                                § 2

Osoby wyznaczone do zabezpieczenia Akcji Kurierskiej podlegają pod względem organizacyjnym (w czasie trwania Akcji Kurierskiej) i szkoleniowym Kierownikowi Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego.

                                                                § 3

Traci moc Zarządzenie Nr 28/2016 Starosty Skarżyskiego z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie: wyznaczenia osób funkcyjnych do zabezpieczenia Akcji Kurierskiej.

                                                                 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA SKARŻYSKI

Artur BERUS

wyznaczenia osób funkcyjnych do zabezpieczenia Akcji Kurierskiej (11kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Jacek Krzepkowski
Opublikował: Anna Cisowska (17 czerwca 2019, 09:02:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138