Zarządzenie nr 38/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 17 maja 2019w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych - boisko przy Zespole Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej”

Zarządzenie nr 38/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 17 maja 2019


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych - boisko przy Zespole Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej”

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych - boisko przy Zespole Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej” objętego umową zawartą z firmą ECOFORMA Hubert Wójcik z siedzibą przy ul. Za Torem 41,  25-807 Kielce, powołuję komisję w składzie:
1. Katarzyna Geller – Kierownik Referatu ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej - Przewodnicząca komisji
2. Anna Leżańska – Wicestarosta - Członek komisji
3. Jerzy Krawczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki - Członek komisji
4. Joanna Żurawka – Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych - Członek komisji
5. Krzysztof Kołda – Inspektor nadzoru - Członek komisji.

§ 2.

Komisja dokonuje odbioru zadania, o którym mowa w § 1 w obecności przedstawicieli wykonawcy i sporządza protokół odbioru.
 
§ 3.

Termin odbioru końcowego ustala się na dzień 22 maja 2019 roku o godzinie 11.00
 
§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej komisji.
 
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
   
                                                                                     Starosta Skarżyski 
                                                                                             
                                                                                          Artur Berus

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Ciok
Opublikował: Katarzyna Kutwin (17 maja 2019, 15:01:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220