Zarządzenie nr 36/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 13 maja 2019w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski.

Zarządzenie nr 36/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 13 maja 2019


w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz § 1 ust. 10 Uchwały Nr 13/37/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam skład osobowy Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski:

1. Pani Katarzyna Bilska – Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, Przewodnicząca Komisji
2. Pani Barbara Kocia – Przedstawiciel Komisji Oświaty,Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Skarżyskiego
3. Pan Jerzy Krawczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego
4. Pani Grażyna Nowak – Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
5. Pani Bożena Kwiatkowska – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
6. Pan Robert Bińczak – Przedstawiciel OPZZ „Konfederacja Pracy”
7.Pani Agnieszka Gębska - Przedstawiciel Ogólnopolskiego Międzybranżowego Związku Zawodowego „Razem”

§ 2

1. Zadaniem Komisji jest kwalifikowanie wniosków złożonych w terminie do 15 kwietnia 2019 roku przez uprawnionych nauczycieli i wnioskowanie do Starosty Skarżyskiego o zatwierdzenie propozycji podziału środków przeznaczonych na dopłaty do dofinansowania doskonalenia zawodowego uprawnionych nauczycieli.
2. Podział środków winien być dokonany w ramach środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok.

§ 3

Praca Komisji winna być dokonana w oparciu i na zasadach określonych Uchwałą Nr 13/37/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019.

§ 4

Przygotowanie wniosków i skompletowanie dokumentów pod obrady Komisji powierza się Pani Katarzynie Bilskiej – Członkowi Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

§ 5

Komisja winna zakończyć pracę w terminie do 31 maja 2019 roku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                        Starosta Skarżyski

                                                                                             Artur Berus

metryczka


Odpowiada za treść: Irmina Stochmal-Buczek
Opublikował: Katarzyna Kutwin (13 maja 2019, 14:44:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128