Zarządzenie nr 32/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 9 kwietnia 2019w sprawie zmieniające zarządzenie Starosty Skarżyskiego w sprawie powołania składu osobowego członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2018-2022

Zarządzenie nr 32/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 9 kwietnia 2019


w sprawie zmieniające zarządzenie Starosty Skarżyskiego w sprawie powołania składu osobowego członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2018-2022

Na podstawie art. 23 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.[1] )
 
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
 
§ 1.

W zarządzeniu nr 56/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2018-2022, zmienionego zarządzeniem nr 88/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2018 r., w § 1 pkt 9. otrzymuje brzmienie:
„9. Grażyna Nowak – przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 
                                                                                       Starosta Skarżyski

                                                                                            Artur Berus


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, 1629, 1669, 2077, 2192, 2215, 2245, 2432 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 60, 577 i 622


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Nosowicz
Opublikował: Katarzyna Kutwin (10 kwietnia 2019, 09:19:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160