Zarządzenie nr 31/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 8 kwietnia 2019w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 31/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 8 kwietnia 2019


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 511), w związku z art. 129 i art. 131 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917[1])

Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

§ 2.

Dzień 25 maja 2019 r. (sobota) ustala się dniem pracy dla pracowników, o których mowa w § 1
w wymiarze czasu pracy obowiązującym 2 maja 2019 r.

§ 3.

Informacja o której mowa w § 1 i § 2 zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej powiatu skarżyskiego oraz wywieszona na tablicach Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                                                                      Starosta Skarżyski

                                                                                           Artur Berus
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432)
metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzta Nosowicz
Opublikował: Katarzyna Kutwin (8 kwietnia 2019, 15:43:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157