Zarządzenie nr 24/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 12 marca 2019w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Zarządzenie nr 24/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 12 marca 2019


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.


Na podstawie art. 28, art. 34 ust. 6, 6a i 6b oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204, 2348 oraz z 2019 r. poz. 270)
Starosta Skarżyski z a r z ą d z a, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję do przeprowadzenia rokowań w sprawie zbycia, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Żeromskiego 38, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0003 Place, arkusz 22) jako działka nr 48 o pow. 0,2991 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1R/00036533/8 na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna – dotychczasowego dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości,
w składzie:
 
1) Zofia Pacek – Przewodniczący Komisji,
2) Justyna Wikło – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3) Karolina Kozik – Członek Komisji,
4) Hanka Susz – Członek Komisji,
5) Barbara Dygas – Członek Komisji,
6) Renata Materek – Członek Komisji,
7) Anna Makocka – Członek Komisji.
 
§ 2
 
Zadaniem powołanej Komisji jest przeprowadzenie rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, opisanej w § 1 niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
 
1. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji oraz członków Komisji do przeprowadzenia rokowań zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.      o gospodarce nieruchomościami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 
§ 4
 
Komisja winna pracować w składzie co najmniej 4 - osobowym, w tym z udziałem Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy.
   
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                  Starosta Skarżyski
   
                                                                                       Artur Berus

metryczka


Odpowiada za treść: Dariusz Chojnacki
Opublikował: Katarzyna Kutwin (13 marca 2019, 09:48:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150