Zarządzenie nr 23/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 28 lutego 2019w sprawie powołania Zespołu Koordynatorów ds. realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023.

Zarządzenie nr 23/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 28 lutego 2019


w sprawie powołania Zespołu Koordynatorów ds. realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023.

 
Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) i w związku z Uchwałą Nr 96/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023”
 
zarządzam co następuje:

§1

Powołuje się Koordynatora Zespołu ds. realizacji Strategii oraz Zespół ds. realizacji Strategii, których zadaniem jest aktywne czuwanie nad sprawną realizacją i wdrażaniem celów strategicznych i związanych z nimi celów operacyjnych oraz zadań kluczowych, które zostały ujęte w Strategii, w składzie:
1. Jerzy Krawczyk - Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – Koordynator Zespołu,
2. Beata Wojciechowska - Kierownik Referatu Promocji,
3. Małgorzata Nosowicz - Sekretarz Powiatu,
4. Ryszard Sowa - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
5. Anna Dąbek – Inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej,
6. Ewelina Gluza – Inspektor w Zespole ds. Polityki Społecznej i Senioralnej,
7. Roman Białek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
8. Marzena Sala - Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji,
9. Marek Czyż - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,
10. Jacek Krzepkowski – Inspektor w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego.

§2

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Skarżyskiego z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynatorów ds. realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu  i Turystyki.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                  Starosta Skarżyski
 
                                                                                                       Artur Berus

metryczka


Odpowiada za treść: Łukasz Wisowaty
Opublikował: Katarzyna Kutwin (7 marca 2019, 09:10:31)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kutwin (11 marca 2019, 15:37:36)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147