Zarządzenie nr 67/2018Starosty Skarżyskiegoz dnia 3 października 2018w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej”

Zarządzenie nr 67/2018
Starosty Skarżyskiego
z dnia 3 października 2018


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), § 4 Regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzania przez Powiat Skarżyski postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz Uchwały Nr 44/95/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 03.10.2018r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej”
 
z a r z ą d z a m ,  c o   n a s t ę p u j e:
 
§ 1

1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej”.
2. Zakres zadań komisji oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej do przeprowadzania przez Powiat Skarżyski postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, zatwierdzony Uchwałą Nr 16/39/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17.04.2014r.
 
§ 2

W skład komisji przetargowej powołuję:
1.    Dariusz Chojnacki – Przewodniczący komisji
2.    Justyna Rokita – Członek komisji
3.    Zofia Pacek – Członek komisji
4.    Grzegorz Turek - Członek komisji
5.    Małgorzata Pańszczyk - Osóbka – Członek komisji
6.    Barbara Dygas – Sekretarz

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                   w/z Wicestarosta Skarżyski
   
                                                                                               Artur Berus

metryczka


Odpowiada za treść: Barbara Dygas
Opublikował: Katarzyna Kutwin (8 października 2018, 11:52:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166