Strona główna  >  Zarządzenia  >  2017

Zarządzenie nr 34/2017
Starosty Skarżyskiego
z dnia 4 sierpnia 2017


w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu.


  Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.)
 
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:

§ 1  
 
Do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Mondeo, nr rej. TSK A001 powołuję Komisję przetargową w składzie:
1. Janusz Kuźdub  – przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Geller – członek Komisji
3. Barbara Dygas  – członek Komisji
4. Dariusz Zalega – członek Komisji
5. Andrzej Wisowaty – członek Komisji

§ 2

1) Przetarg ustny na sprzedaż pojazdu marki Ford Mondeo, nr rej. TSK A001 należy przeprowadzić do dnia 30 września 2017 roku.
2) Komisja przetargowa winna przeprowadzić przetarg wg zasad określonych w Regulaminie przetargu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3

Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu zgodnie z Regulaminem przetargu, a w szczególności do:
- opracowania treści ogłoszenia o przetargu i jego ogłoszenia,
- udzielania informacji o warunkach przetargu w miarę potrzeb,
- czuwania nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem przetargu,
- sporządzenia protokołu z przetargu,
- zawarcia umowy z osobą wyłonioną w wyniku przeprowadzonego przetargu.
 
§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Starosta Skarżyski

                                                                                                Jerzy Żmijewski
                                                                                                       
 
                                                                                                Załącznik Nr 1 do
                                                                                                Zarządzenia Nr 34/2017
                                                                                                Starosty Skarżyskiego
                                                                                                z dnia 04 sierpnia 2017r.
 
Regulamin przetargu (licytacji) na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Mondeo, nr rej. TSK A001
 
§ 1
Przedmiotem sprzedaży ruchomości jest samochód osobowy marki Ford Mondeo, nr rej. TSK A001, stanowiący mienie Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 2
1. Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Ford Mondeo, nr rej. TSK A001 ma formę przetargu ustnego (licytacji).
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
3. Przewodniczący komisji prowadzi licytację.
4. Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny początkowej samochodu osobowego, która wynosi 3 470,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100).
5. Przetarg prowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się „w górę” poprzez postąpienie. Przetarg jest ważny, jeśli nastąpi jedno postąpienie. Postąpienie
w licytacji nie może wynosić mniej niż 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych 00/100).
6. Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości uczestniczących przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej.
7. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą.
8. Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).
9. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która przetarg wygrała oraz zaoferowaną cenę.
10. Uczestnik wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy
w terminie określonym przez sprzedającego, nie dłuższym jednak, niż 7 dni od dnia zakończenia licytacji.
 
§ 3
1. Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/, udzielenie informacji o przedmiocie przetargu, przeprowadzenie przetargu, sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu.
2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej.
3. Uczestnicy przystępując do przetargu ustnego złożą oświadczenie o zapoznaniu się (i akceptacji) z treścią niniejszego regulaminu, wzoru projektu umowy, a także stanie technicznym pojazdu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1, zaś wzór projektu umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Opublikował: Katarzyna Kutwin (14 sierpnia 2017, 10:59:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij