Zarządzenie nr 68/2015STAROSTY SKARŻYSKIEGOz dnia 28 września 2015w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2010 Starosty Skarżyskiego z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy.

Zarządzenie nr 68/2015
STAROSTY SKARŻYSKIEGO
z dnia 28 września 2015


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2010 Starosty Skarżyskiego z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy.

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.), § 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r., Nr 105 poz. 870) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 924),

zarządzam co następuje:

§ 1

W § 1 pkt 2 zarządzenia Nr 6/2010 Starosty Skarżyskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy wprowadza się następujące zmiany:


- w miejsce „Anny Ciok” powołuję „Katarzynę Kutwin”.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        Starosta Skarżyski

                                                                                          Jerzy Żmijewski

metryczka


Opublikował: Katarzyna Kutwin (21 października 2015, 10:49:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308