Uchwała nr 2/4/2022Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 12 stycznia 2022w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnegoNa podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270)

Uchwała nr 2/4/2022
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 12 stycznia 2022


w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                    
Artur Berus
 
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam CiokUzasadnienie  
do Uchwały Nr  2 / 4 / 2022  Zarządu Powiatu Skarżyskiego  
z dnia 12 stycznia 2022r.  
 
Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 stycznia 2009r o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest do opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej. Podstawą opracowania powyższego planu jest informacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji z budżetu Wojewody oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.


Uchwała (951kB) pdf
Uchwała Word (30kB) word
Uzasadnienie Word (14kB) word

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (14 stycznia 2022, 10:17:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59