Uchwała nr 1/2/2022Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 5 stycznia 2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rokNa podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270)

Uchwała nr 1/2/2022
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 5 stycznia 2022


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270)


uchwala się, co następuje:

 
§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
Artur Berus
 
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
Uzasadnienie   
do Uchwały Nr  1 / 2 / 2022  Zarządu Powiatu Skarżyskiego  
z  dnia 5 stycznia 2022r.  
 
Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
  1. Umowy na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dopłat do przewozów na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna. Kwota dofinansowania na 2022 rok wynosi 170 496zł, a wkład własny netto kwotę 31 632zł. Zabezpiecza się go z rezerwy ogólnej, jednak Powiat zwrócił się do Gminy Skarżysko Kościelne o dofinansowanie w/w przewozów autobusowych.
  2. Aneksu do Porozumienia nr 4/2021 w sprawie współpracy przy modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Skarżyskiego, na mocy, którego powiat otrzyma dofinasowanie na ten cel ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 63 960zł, co stanowi 50% wartości zadania. Umowa na wykonanie zadania została podpisana w 2021 roku jednak ze względu na problemy z Wykonawcą, który nie złożył w terminie dokumentacji, wkład własny Powiatu została ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2021 roku, natomiast środki z Funduszu wpłyną w 2022 roku co wynika z podpisanego aneksu do porozumienia.
  3. Zabezpieczenia z rezerwy ogólnej kwoty 20 900zł na wykonanie dokumentacji remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych.

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (14 stycznia 2022, 09:59:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49