Uchwała nr 11/22/2021Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 lutego 2021w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego.Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 i 2021r. poz. 11 i 234), § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz. 1490) oraz Uchwały Nr 154/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3

Uchwała nr 11/22/2021
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 17 lutego 2021


w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 i 2021r. poz. 11 i 234), § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz. 1490) oraz Uchwały Nr 154/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3


Zarząd Powiatu    u c h w a l a,   co następuje:
 
§ 1    
  1. W związku z negatywnymi wynikami trzech przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3 oznaczonej w rejestrze gruntów jako działki nr 4662/5 o pow. 0,0966 ha i nr 4663/2 o pow. 0,8673 ha, arkusz 8, Obr. 0001 Suchedniów dla których Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą Nr KI1R/00036436/8, ogłasza się sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w formie rokowań.
  2. Treść ogłoszenia o rokowaniach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Ogłoszenie o którym mowa w § 1  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 60 dni  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, opublikowanie na stronie internetowej i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej http://powiat.skarzyski.lo.pl oraz w prasie ogólnopolskiej.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
                                                                                      Przewodniczący
                                                                              Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                 
                                                                                        Artur Berus
 

  1. Anna Leżańska 
  2. Katarzyna Bilska 
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
Załącznik 1 (193kB) pdf
Załącznik 1 Word (17kB) word
Załącznik 2 (646kB) pdf
Załącznik 2 Word (29kB) word

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (18 lutego 2021, 12:50:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37