Uchwała nr 10/21/2021Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 10 lutego 2021w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu skarżyskiego dotyczących projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr 121/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu skarżyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2016r. poz. 773)

Uchwała nr 10/21/2021
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu skarżyskiego dotyczących projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr 121/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu skarżyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2016r. poz. 773)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1
  1. Postanawia się przeprowadzić na terenie powiatu skarżyskiego konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023.
  2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 12  do 18 lutego 2021 r.

§ 2
  1. Dokument, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego.
  2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie uwag za pomocą  formularza konsultacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr.sko@wp.pl .
 
§ 3
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest poznanie stanowiska mieszkańców, lokalnych samorządów, organizacji społecznych w kwestii celów i zadań, sposobu realizacji działań zawartych w projektowanym dokumencie, o którym mowa w § 1 pkt 1.


§ 4
Wykonanie powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Skarżyskiego
 
 
Artur Berus
 
Członkowie Zarządu:
  1. Anna Leżańska                        
  2. Katarzyna Bilska                          
  3. Tadeusz Bałchanowski                  
  4. Adam Ciok                      

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (15 lutego 2021, 16:00:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80