Uchwała nr 10/20/2021Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 10 lutego 2021w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Czyżowi – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)

Uchwała nr 10/20/2021
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Czyżowi – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się pełnomocnictwa Panu Markowi Czyżowi – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych
w Skarżysku-Kamiennej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej” w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej, a w szczególności do:
  1. podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej;
  2. prowadzenia wyżej wymienionej inwestycji pod względem rzeczowym i finansowym w imieniu Powiatu Skarżyskiego;
  3. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości środków finansowych ujętych w planie finansowym kierowanej jednostki.
§ 2.
Pełnomocnictwo ważne jest do dnia, w którym nastąpi końcowe rozliczenie inwestycji, o której mowa
w § 1.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus
Członkowie Zarządu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (15 lutego 2021, 15:54:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49