Uchwała nr 50/98/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 7 października 2020w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r. poz. 5417 oraz z 2020r. poz.450, 949, 1407, 1789, 2030, 2372 i 3430)

Uchwała nr 50/98/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 7 października 2020


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r. poz. 5417 oraz z 2020r. poz.450, 949, 1407, 1789, 2030, 2372 i 3430)


uchwala się, co następuje: 
 
§ 1 
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok a mianowicie:
1.      Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.      Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2 
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                Przewodniczący 
          Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
                                                                                                     
                                                 Artur Berus 
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
1.      Anna Leżańska
2.      Katarzyna Bilska
3.      Tadeusz Bałchanowski
4.      Adam Ciok


metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (12 października 2020, 11:41:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50