Uchwała nr 47/93/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 16 września 2020w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim”Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 i 2020 oraz z 2020r. poz. 1086)

Uchwała nr 47/93/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 16 września 2020


w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 i 2020 oraz z 2020r. poz. 1086)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego  u c h w a l a,   co  następuje: 
 
 
§ 1 
1.      Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim”.
2.      Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego składa się z dwóch zadań, tj. 
a)  Zadanie nr 1 pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych (Beneficjentów Ostatecznych) na terenie Powiatu Skarżyskiego”;
b)  Zadanie nr 2 pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu”.
 
 
§ 2
1.      Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do podpisania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 1.
2.      Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowania oraz do zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu  Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu  pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim”.
 
 
 
§ 3 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
 
 
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący 
Zarządu
Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus
  
  
Członkowie Zarządu:                
                                    
1.    Anna Leżańska 
2.    Katarzyna Bilska 
3.    Tadeusz Bałchanowski 
4.    Adam Ciok 

Uchwała (217kB) pdf
SIWZ (1482kB) pdf
Załącznik 1a (393kB) pdf
Załącznik 1b (396kB) pdf
Załącznik 2a (188kB) pdf
Załącznik 2b (188kB) pdf
Załącznik 3a (561kB) pdf
Załącznik 3b (561kB) pdf
Załącznik 4 (519kB) pdf
Załącznik 5 (572kB) pdf
Załącznik 6 (545kB) pdf
Załącznik 7 (401kB) pdf
Załącznik 8a (607kB) pdf
Załącznik 8b (641kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (21 września 2020, 11:37:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87