Uchwała nr 47/92/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 16 września 2020w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 222 ust 4, art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) oraz §10 pkt 1 i 4 uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r. poz. 5417 oraz z 2020r. poz.450, 949, 1407, 1789, 2030 i 2372)

Uchwała nr 47/92/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 16 września 2020


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) oraz §10 pkt 1 i 4 uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r. poz. 5417 oraz z 2020r. poz.450, 949, 1407, 1789, 2030 i 2372)


uchwala się, co następuje: 
 
§ 1
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok a mianowicie:
1.      Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej  uchwały.
2.      Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej  uchwały.
 
§ 2 
Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 127 / XVI / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok:
Paragraf 2 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
4.    „Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości                         13 297 180,65zł,
a)      wydatki bieżące                                  5 188 207,68zł
b)      wydatki majątkowe                             8 108 972,97zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.” 

§ 3
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                         
 Przewodniczący 
          Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
                                                                                                     
Artur Berus 
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
1.      Anna Leżańska
2.      Katarzyna Bilska
3.      Tadeusz Bałchanowski
4.      Adam Ciok

Uchwała (207kB) pdf
Uzasadnienie (217kB) pdf
Załącznik 1 (289kB) pdf
Załącznik 2 (314kB) pdf
Załącznik 3 (285kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (21 września 2020, 09:57:13)

Ostatnia zmiana: Olga Łukomska (21 września 2020, 11:08:20)
Zmieniono: poprawki graficzne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 65