Uchwała nr 39/76/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 lipca 2020w sprawie: wyrażenia zgody na cofnięcie oświadczenia woli Dyrektora Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1496) w związku z art. 61 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875)

Uchwała nr 39/76/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 lipca 2020


w sprawie: wyrażenia zgody na cofnięcie oświadczenia woli Dyrektora Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1496) w związku z art. 61 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje: 

§ 1 
Wyraża się zgodę na cofnięcie oświadczenia woli Pani Elżbiety Azarowicz - Dyrektora Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 30 lipca 2020r. 
 
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący 
  
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
  
Artur Berus 
  
 
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
 
1. Anna Leżańska 
2. Katarzyna Bilska 
3. Tadeusz Bałchanowski 
4. Adam Ciok 

Uchwała (375kB) pdf
Uzasadnienie (281kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (31 lipca 2020, 09:23:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218