Uchwała nr 39/77/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 lipca 2020w sprawie: upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920)

Uchwała nr 39/77/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 lipca 2020


w sprawie: upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 
Upoważnia się Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19 ”, w ramach Umowy nr 11/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku, a w szczególności do: 
  
1.    Zawieranie umów na realizacje projektu.
2.    Podpisywanie i prowadzenie dokumentów związanych z realizacją projektu i jego rozliczeniem.
3.    Dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi w ramach programu i zaciąganie zobowiązań
do wysokości środków finansowych ujętych w umowie na realizację projektu. 
 
                                                                        § 2.
1.    Pełnomocnictwo ważne jest w okresie pełnienia przez Pana Pawła Perkowskiego funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej.
2.    Pełnomocnictwo  nie  upoważnia  do  udzielania  dalszych  pełnomocnictw.
3.    Upoważnienie wygasa z chwilą cofnięcia lub zakończenia realizacji programu.
 
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Skarżyskiego.


                                                                         § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                  
  Przewodniczący          
    Zarządu  Powiatu  Skarżyskiego
 
                  
 Artur Berus
 
Członkowie Zarządu Powiatu: 

1.      Anna  Leżańska 
2.      Katarzyna  Bilska 
3.      Tadeusz Bałchanowski
4.      Adam Ciok

Uchwała (197kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (30 lipca 2020, 15:02:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172