Uchwała nr 39/78/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 lipca 2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok Na podstawie art. 222 ust 4, art. 237 ust 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) oraz §10 pkt 4 uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r. poz. 5417 oraz z 2020r. poz.450, 949, 1407, 1789, 2030 i 2372)

Uchwała nr 39/78/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 lipca 2020


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 237 ust 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) oraz §10 pkt 4 uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r. poz. 5417 oraz z 2020r. poz.450, 949, 1407, 1789, 2030 i 2372)


uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok a mianowicie: 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej      uchwały. 
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 


§ 2 

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 127 / XVI / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok: 
Paragraf 2 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
4. „Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 12 815 046,73zł, 
a) wydatki bieżące 4 706 073,76zł 
b) wydatki majątkowe 8 108 972,97zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2.” 

§ 3 

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 Przewodniczący 

 Zarządu Powiatu Skarżyskiego 

 
 Artur Berus 

Członkowie Zarządu 
uczestniczący w posiedzeniu: 

1. Anna Leżańska 
2. Katarzyna Bilska 
3. Tadeusz Bałchanowski 
4. Adam Ciok 

Uchwała (207kB) pdf
Uzasadnienie (195kB) pdf
Załącznik 1 (288kB) pdf
Załącznik 2 (283kB) pdf
Załącznik 3 (281kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (30 lipca 2020, 09:26:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174