Uchwała nr 38/75/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 22 lipca 2020w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok Na podstawie art. 222 ust 4, art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r. poz. 5417 oraz z 2020r. poz.450, 949, 1407, 1789, 2030 i 2372)

Uchwała nr 38/75/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 lipca 2020


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r. poz. 5417 oraz z 2020r. poz.450, 949, 1407, 1789, 2030 i 2372)


uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok a mianowicie: 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 


 
§ 2 

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 Przewodniczący 
 Zarządu Powiatu Skarżyskiego 

 

 Artur Berus 

Członkowie Zarządu 
uczestniczący w posiedzeniu: 

1. Anna Leżańska 
2. Katarzyna Bilska 
3. Tadeusz Bałchanowski 
4. Adam Ciok 

Uchwała (204kB) pdf
Uzasadnienie (213kB) pdf
Załącznik 1 (287kB) pdf
Załącznik 2 (370kB) pdf
Załącznik 3 (288kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (24 lipca 2020, 08:52:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145