Uchwała nr 24/51/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 13 maja 2020w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa budynku biurowego o windę zewnętrzną (dźwig osobowy z szybem zewnętrznym) wraz z instalacją elektryczną, przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudową infrastruktury zewnętrznej”Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, 1571, 1815) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 i 2020)

Uchwała nr 24/51/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 maja 2020


w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa budynku biurowego o windę zewnętrzną (dźwig osobowy z szybem zewnętrznym) wraz z instalacją elektryczną, przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudową infrastruktury zewnętrznej”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, 1571, 1815) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 i 2020)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego  u c h w a l a,   co  następuje: 
 
§ 1
Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa budynku biurowego o windę zewnętrzną (dźwig osobowy z szybem zewnętrznym)wraz z instalacją elektryczną, przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudową infrastruktury zewnętrznej”.
 
§ 2 
1.      Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do podpisania specyfikacji    istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 1.
2.      Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do powołania komisji  przetargowej do przeprowadzenia postępowania oraz do zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „Rozbudowa budynku biurowego o windę zewnętrzną (dźwig osobowy z szybem  zewnętrznym) wraz z instalacją elektryczną, przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz   przebudową infrastruktury zewnętrznej”.
 
  
§ 3 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący  Zarządu
Skarżyskiego 
 
Artur Berus
  Członkowie Zarządu:  
1.    Anna Leżańska 
2.    Katarzyna Bilska 
3.    Tadeusz Bałchanowski 
4.    Adam Ciok 

Uchwała (211kB) pdf
Załącznik Nr 4 (231kB) pdf
Załącznik Nr 5 (442kB) pdf
Załącznik Nr 6 (629kB) pdf
Załącznik Nr 7 (272kB) pdf
Załącznik Nr 8 (384kB) pdf
Załącznik Nr 9 (405kB) pdf
Załącznik Nr 10 (381kB) pdf
Załącznik Nr 11 (554kB) pdf
SIWZ (745kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (18 maja 2020, 13:42:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193