Uchwała nr 5/17/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 22 stycznia 2020w sprawie: zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Kopernika-Sokola” na terenie miasta Skarżyska-KamiennejNa podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 oraz z 2019r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815), w związku z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18.12.2019r., dotyczącym zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Kopernika-Sokola” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

Uchwała nr 5/17/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2020


w sprawie: zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Kopernika-Sokola” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 oraz z 2019r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815), w związku z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18.12.2019r., dotyczącym zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Kopernika-Sokola” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje: 
 
§ 1.
 
Zarząd Powiatu Skarżyskiego uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Kopernika-Sokola” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej z uwagą:„W planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnić sposób zagospodarowania wód opadowych wraz z ich prawidłowym odprowadzeniem do naturalnych odbiorników (rzeki, rowy melioracyjne)”.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
       Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
        
                        Artur Berus 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:  
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
 
 
Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr 5 / 17 / 2020 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku.
W dniu 20.12.2019 r. wpłynęło zawiadomienie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18.12.2019 r., dotyczące zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Kopernika-Sokola” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r,. poz. 1945 i z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815). Zgodnie z art. 24 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy, o których mowa w art. art. 17 pkt 6, w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub miejscowej, opiniują i uzgadniają, na swój koszt, odpowiednio projekt studium albo projekt planu miejscowego. Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Uchwała (208kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (27 stycznia 2020, 12:25:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50