Uchwała nr 5/16/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 22 stycznia 2020w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Romanowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 5/16/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2020


w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Romanowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:


 § 1. 
 
Upoważnia się Panią Joannę Romanowską – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej do dokonania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pod nazwą „Międzynarodowa mobilność startem do kariery zawodowej” w ramach programu „Erasmus+”, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Wyznacza się następujący zakres pełnomocnictwa:
1.      podpisanie i złożenie wniosku;
2.      zawarcie umowy na realizację projektu;
3.      podpisywanie dokumentów związanych z realizacją projektu i jego rozliczeniem;
4.      dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi w ramach programu i zaciąganie       zobowiązań do wysokości środków finansowych ujętych w umowie na realizację projektu.
 
§ 2. 
 
Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Skarżyskiego
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
  
  
Artur Berus 
 
 Członkowie Zarządu Powiatu:
 
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
 

UZASADNIENIE 
    
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej zwróciła się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Międzynarodowa mobilność startem do kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus + oraz jego realizacji w przypadku uzyskania dofinansowania.
Upoważnienie takie jest wymagane podczas składania wniosku o dofinansowanie i zgodnie z art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Uczestnictwo w programie i pozyskanie środków na zawodowe praktyki zagraniczne dla uczniów szkoły jest wielką szansą na rozwój zawodowy zarówno uczniów jak i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych. Pozwala uatrakcyjnić proces nauczania. Praktyka zawodowa odbywana przez uczniów w Portugalii i Hiszpanii pozwoli na szersze spojrzenie na świat, poznanie innej kultury. Nabyte kwalifikacje i umiejętności zawodowe przyczynią się do tego, że uczniowie poznają europejski rynek pracy, przez co staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwała (208kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (27 stycznia 2020, 12:18:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37