Uchwała nr 5/13/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 22 stycznia 2020w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 5/13/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2020


w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:


 § 1. 
 
Upoważnia się Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej do dokonania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pod nazwą „Staż zagraniczny – nowe doświadczenie – nowe kompetencje” w ramach programu „Erasmus+”, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Wyznacza się następujący zakres pełnomocnictwa:
1.      podpisanie i złożenie wniosku;
2.      zawarcie umowy na realizację projektu;
3.      podpisywanie dokumentów związanych z realizacją projektu i jego rozliczeniem;
4.      dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi w ramach programu i zaciąganie       zobowiązań do wysokości środków finansowych ujętych w umowie na realizację projektu.
 
§ 2.
 
Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Skarżyskiego
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
  
  
Artur Berus 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
  1. Anna Leżańska 
  2. Katarzyna Bilska 
  3. Tadeusz Bałchanowski  
  4. Adam Ciok        
 
 
UZASADNIENIE 
    
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Staż zagraniczny – nowe doświadczenia – nowe kompetencje” w ramach programu Erasmus + oraz jego realizacji w przypadku uzyskania dofinansowania.
Upoważnienie takie jest wymagane podczas składania wniosku o dofinansowanie i zgodnie z art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Celem realizacji projektu są dwutygodniowe praktyki dla uczniów w Hiszpanii, Niderlandach, Włoszech i Turcji dla uczniów w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik budownictwa, technik fotografii i multimediów oraz technik elektryk i elektronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Czas realizacji projektu: 2020-2022.
Udział uczniów ZST w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ jest szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego, doskonalenia kompetencji kluczowych oraz językowych, a także podniesienie wyników nauczania i promocji szkoły.
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwała (208kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (27 stycznia 2020, 11:21:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38