Uchwała nr 5/12/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 22 stycznia 2020w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, 1571, 1815) art. 70a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215) § 5 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1653) w związku z uchwałą Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok

Uchwała nr 5/12/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2020


w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, 1571, 1815) art. 70a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215) § 5 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1653) w związku z uchwałą Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 
1.        Ustala się na 2020 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których powiat skarżyski jest organem prowadzącym.
2.        W budżecie powiatu skarżyskiego na rok 2020 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych  w  wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.
3.        Środki, o których mowa w ust. 2 tj: środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 221 201,28zł dzielą się w następujący sposób:
- udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli 48100,64zł.                                                                     
-  udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe  i  placówki doskonalenia nauczycieli 48 100,64 zł.
-  indywidualne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli 100 000,00 zł.
-  wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne 25 000,00 zł.
4.   Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania do doskonalenia zawodowego są nauczyciele, którzy:
a) zatrudnieni są w szkołach/placówkach, dla których powiat skarżyski jest organem    prowadzącym,
b) realizują formę i specjalność, o której mowa w § 2 ust. 3 zgodnie ze złożonymi przez dyrektorów szkół/placówek wnioskami o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c) uzyskali pozytywną, merytorycznie uzasadnioną opinię dyrektora szkoły/placówki dotyczącą przydatności w pracy zawodowej danej formy doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel,
d) uzyskali zaliczenie semestru w przypadku studiów lub ukończyli kurs kwalifikacyjny lub doskonalący.
5. W przypadku, w którym nauczyciel realizuje więcej niż jedną formę indywidualnego doskonalenia, dofinansowaniu podlega tylko jedna z form spośród wymienionych w § 2 ust.3.
6.  Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione za rok akademicki 2019/2020.
7.  Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składają poprawnie wypełniony wniosek do Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w terminach do 15 kwietnia - I tura i do 15 września - II tura wraz z załącznikami:
a) potwierdzenie uczestnictwa w danej formie doskonalenia zawodowego, wystawione przez placówkę doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
b) potwierdzenie uiszczenia opłaty.
8. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
9. Wysokość dofinansowania w zależności od ilości wniosków wynosi od 40% do 80% kosztów doskonalenia.
10. Listy przyznanych dofinansowań znajdują się do wglądu w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego.
11. Oceny wniosków o dofinansowanie opłaty za kształcenie nauczycieli pobieranej przez uczelnie dokonuje powołana każdorazowo przez Starostę Skarżyskiego Komisja  ds.  kwalifikowania wniosków nauczycieli o dofinansowanie.
  

§ 2. 
 
1.        Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół/placówek, dla których powiat skarżyski jest organem prowadzącym maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustala się formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest w 2020 roku przyznawane.
2.        Maksymalna kwota dofinansowania opłat w 2020 roku:
- nie więcej niż 700,00zł za semestr w przypadku studiów magisterskich i podyplomowych,
- nie więcej niż 1 000,00zł w przypadku kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.
3.        Dofinansowaniem w 2020 roku objęte będą następujące formy i specjalności kształcenia:
a)    formy kształcenia:
- studia magisterskie, studia podyplomowe,
- kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące.
       b)  specjalności: psychologia, filozofia i etyka, logistyka i spedycja, technika i rzeczoznawstwo samochodowe, mechatronika w edukacji, spektrum autyzmu i zespół Aspergera, tyflopedagogika, plastyka i historia sztuki, operator sztucznej ścianki wspinaczkowej, instruktor turystyka piesza górska, instruktor żeglarstwa, integracja sensoryczna, resocjalizacja i socjoterapia, doradztwo zawodowe, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, historia i wiedza o społeczeństwie, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, geogebra dla nauczycieli, terapia czaszkowo-krzyżowa, EEG Biofeedback, trening umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji, terapia behawioralna, Java Script, diagnoza funkcjonalna i terapia widzenia dzieci słabowidzących, neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci, metoda krakowska, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, terapia neurobiologiczna, diagnoza i terapia dyskalkulii, tiki i zespół Touretta.
4. W 2020 roku pokrywane będą koszty organizacji szkoleń grupowych w następujących specjalnościach: pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, kształtowanie kompetencji kluczowych, nowa podstawa programowa, nadzór pedagogiczny, praca z uczniem z zaburzeniami zachowania, innowacje pedagogiczne, eksperymenty, prawo oświatowe oraz inne wynikające z planu pracy szkoły/placówki.
5.   W przypadku dokształcania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020 podstawą rozliczenia będzie faktura proforma lub faktura wystawiona przez instytucję szkoleniową. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu. 

§ 4. 
Traci moc Uchwała Nr 13/37/209 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019. 

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
  
  
Artur Berus 
 
 
 
Członkowie  Zarządu Powiatu:
 
1.      Anna Leżańska                
2.      Katarzyna Bilska              
3.      Tadeusz Bałchanowski    
4.      Adam Ciok                    

                          
Uzasadnienie 
 
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w budżecie Powiatu Skarżyskiego wyodrębnia się środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe  (Dz. U. 2019. 1653) organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół/placówek ustalił maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa  w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Podział środków na dofinansowanie doskonalenie zawodowe nauczycieli, o którym mowa w art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela dokonany został po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli tj:
1.      Związek Nauczycielstwa Polskiego
2.      Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”
3.      Ogólnopolski Międzybranżowy Związek Zawodowy „Razem”
4.      Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy”
5.      Związek Zawodowy „Oświata”
 
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwała (244kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (27 stycznia 2020, 11:15:58)

Ostatnia zmiana: Anna Radzimirska-Lange (11 maja 2020, 11:53:52)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 76