Uchwała nr 63/130/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla Pani Małgorzaty Śmiałek Dyrektor Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-KamiennejNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2003 r. poz. 139, z 2017 r. poz. 2034 oraz z 2018 r. poz. 887)

Uchwała nr 63/130/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla Pani Małgorzaty Śmiałek Dyrektor Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2003 r. poz. 139, z 2017 r. poz. 2034 oraz z 2018 r. poz. 887)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego, uchwala co następuje 

§ 1. 
Przyznaje się nagrodę jubileuszową po 35 latach pracy dla Pani Małgorzaty Śmiałek – Dyrektora Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego dyrektora.   

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Zarządu 
Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.    Anna Leżańska
2.    Katarzyna Bilska
3.    Tadeusz Bałchanowski
4.    Adam Ciok


      
UZASADNIENIE 
Do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wpłynął wniosek Dyrektor MOMP w Skarżysk-Kamiennej o wyrażenie zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej w związku z ukończeniem 35 lat pracy. 
Nagroda jubileuszowa może zostać przyznana kierownikowi spzoz jako świadczenie dodatkowe, na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania. Zgodnie z § 3 ust. 1 kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej właściwy organ z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej albo innego statutowego organu nadzorczego przyznaje świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia, do których zalicza się nagroda jubileuszowa (§ 2 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia). 
Wnioskowana kwota nagrody jubileuszowej wynosi 200% miesięcznego wynagrodzenia dyrektora i jak wynika z informacji Głównej Księgowej MOMP została zabezpieczona w planie finansowym jednostki na 2019 r. 
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwała (199kB) pdf
Uzasadnienie (106kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (14 stycznia 2020, 10:44:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184