Uchwała nr 63/129/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie: upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej.Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 63/129/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie: upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:


 § 1.
 
Upoważnia się Panią Halinę Sieczkę – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej do dokonania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pod nazwą „Europejskie praktyki gwarancją sukcesu zawodowego” w ramach programu „Erasmus+”, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Wyznacza się następujący zakres pełnomocnictwa:
1.      podpisanie i złożenie wniosku;
2.      zawarcie umowy na realizację projektu;
3.      podpisywanie dokumentów związanych z realizacją projektu i jego rozliczeniem;
4.      dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi w ramach programu i zaciąganie       zobowiązań do wysokości środków finansowych ujętych w umowie na realizację projektu.
 
§ 2. 
 
Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
 
§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Skarżyskiego
 
§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
  
  
Artur Berus 
 
 Członkowie Zarządu Powiatu:
 
Anna Leżańska
Katarzyna Bilska
Tadeusz Bałchanowski
Adam Ciok   

UZASADNIENIE 
   
Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej zwróciła się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Europejskie praktyki gwarancją sukcesu zawodowego” w ramach programu Erasmus + oraz jego realizacji w przypadku uzyskania dofinansowania.
Upoważnienie takie jest wymagane podczas składania wniosku o dofinansowanie i zgodnie z art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Celem realizacji projektu są dwutygodniowe praktyki w Hiszpanii dla uczniów w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
Udział uczniów ZSSU w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ jest szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego, doskonalenia kompetencji kluczowych oraz językowych, a także podniesienie wyników nauczania i promocji szkoły.
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwała (205kB) pdf
Uzasadnienie (102kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (10 stycznia 2020, 09:11:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164